กฟผ.แม่เมาะ เตรียมจัดเวที ค.3 ทบทวนร่างประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ

การก่อสร้างโรงไฟฟ้าทดแทนเครื่องที่ 8-9 เพื่อจัดทำ EHIA ฉบับสมบูรณ์ เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น วันที่ 22 ก.พ.63 นี้ หลังจากที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้มอบให้บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทนเครื่องที่ 8-9 โดยทางบริษัทฯได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นไปแล้ว 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 ก.ค.62 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุม วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ มีประชาชนผู้สนใจเข้าร่วม 2,647 คน ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็น 48 คน และครั้งที่ 2 ได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นแยกย่อยเป็นรายตำบล 5 ตำบลอย่างใกล้ชิด เมื่อวันที่ 8-10 ตุลาคม 2562 เพื่อนำข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และประเด็นห่วงกังวลมากำหนดเป็นมาตรการเพิ่มเติมในการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ให้เกิดประโยชน์ต่อทุกกลุ่ม โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นรวม จำนวน 1,829 คน มีผู้แสดงความคิดเห็น 77 คน สำหรับการจัดรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 3 กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 22 ก.พ. 63 ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เพื่อทบทวนร่างรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปจัดทำรายงาน EHIA ฉบับสมบูรณ์ที่ประชาชนได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง จึงเชิญชวนประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมแสดงความคิดเห็นในเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 3 ตามวันและเวลาดังกล่าว ความเป็นมาของ โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9 เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ใช้ถ่านลิกไนต์จากเหมืองแม่เมาะเป็นเชื้อเพลิง มีขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 660 เมกะวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 8-9 ซึ่งจะถูกปลดออกจากระบบในปี 2565 จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9 เพื่อรักษาระดับกำลังผลิตและความมั่นคงของระบบไฟฟ้าภาคเหนือ รวมถึงรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศ ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ.2561-2580 (PDP2018) โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9 เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA: Environmental and Health Impact Assessment) ก่อนการก่อสร้างโครงการ ซึ่งบริษัทฯ ผู้ที่รับผิดชอบจัดทำรายงานฯ ต้องดำเนินการตามกระบวนการการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างน้อย 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ข้อมูลกับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับรายละเอียดโครงการที่จะเกิดขึ้นและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งขอบเขตการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นมาใช้ประกอบการศึกษาและการจัดทำรายงานฯ ให้ครบถ้วน ครั้งที่ 2 การจัดรับฟังความคิดเห็นในขั้นตอนการประเมินและจัดทำรายงานฯ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อห่วงกังวลของกลุ่มเป้าหมายหลักโดยการลงพื้นที่พูดคุยสอบถามอย่างใกล้ชิดและรอบด้าน และครั้งที่ 3 การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อทบทวนร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงนำเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมต่อร่างรายงานฯ เพื่อให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วนสมบูรณ์ของร่างรายงานฯ ก่อนจัดทำรายงาน EHIA ฉบับสมบูรณ์ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น