ปริญญาใจผู้สูงวัย พิธีมอบเกียรติบัตรวิทยาลัยสูงวัย ทต.เมืองยวมใต้

ทต.เมืองยวมใต้ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาด้านสุขภาพ จิตใจ อารมณ์ ปัญญา และสังคมที่ดี สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการ จ.แม่ฮ่องสอน เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สูงอายุ โดยมี นายสติ ทรัพย์ทวีพันธ์ นายก ทต.เมืองยวมใต้ นำนักเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3 จำนวน 55 คน แต่งตัวอย่างสวยงามเข้ารับเกียรติบัตรอย่างภาคภูมิใจ ณ ห้องประชุม ทต.เมืองยวมใต้ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

นายสติ ทรัพย์ทวีพันธ์ นายก ทต.เมืองยวมใต้ กล่าวว่า ทต.เมืองยวมใต้ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุ จึงได้จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ วิทยาลัยสูงวัยเมืองยวมใต้ ขึ้นในปี พ.ศ.2560 โดยจัดโครงการต่อเนื่องมาเป็นเวลา 4 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง ได้อย่างถูกต้องและถูกวิธี เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาด้านสุขภาพ จิตใจ อารมณ์ ปัญญา และสังคมที่ดีสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข เพื่อส่งเสริมสร้างทักษะความรู้ ความสามารถในด้านต่าง ๆ ของผู้สูงอายุให้เป็นที่ยอมรับ และสามารถเผยแพร่แก่ผู้อื่นได้ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสร้างคุณประโยชน์ที่ดีแก่ชุมชนและสังคม เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นต้นแบบที่ดี ในการถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณีต่าง ๆ และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่คนรุ่นหลังต่อไป

ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาของกิจกรรมที่เปิดการเรียนการสอน จนครบตามกำหนดหลักสูตรนั้น ผู้สูงวัยทุกคนมีความสนใจใฝ่เรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประสบการณ์ของแต่ละคน มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมเป็นอย่างดี ทำให้ทาง ทต.เมืองยวมใต้ เห็นว่า ผู้สูงวัยที่เข้าร่วมกิจกรรม จะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ได้อย่างมีคุณภาพและอยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุขกายสบายใจได้ตลอดไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น