เร่งแก้ปัญหาไฟป่า

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เผยแนวทางในการแก้ปัญหาไฟป่า ด้วยการรับซื้อใบไม้แห้งจากป่า และนำใบไม้ไปทำภาชนะใส่อาหาร ซึ่งได้มีการเริ่มดำเนินการไปแล้ว ส่วนมาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่า เน้นไปในทางป้องกันการเกิดไฟป่า และขอความร่วมมือประชาชนทุกหมู่เหล่าชาวแม่ฮ่องสอน ช่วยกันป้องกันการเกิดไฟป่าในช่วงฤดูแล้งที่จะถึงนี้

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ใกล้เข้าสู่ฤดูไฟป่า ได้มีการประชุมแก้ไข หาแนวทางที่ทำอย่างจริงจัง เน้นไปที่การป้องกัน รับซื้อใบไม้ มีการรับซื้อ 200 ตัน กิโลละ 2 บาท เฉลี่ยให้แต่ละอำเภอรับซื้อ มาตรการจัดการภาชนะจากใบไม้ มีการเพิ่มเครื่องทำภาชนะจากใบไม้เป็น 14 เครื่อง มาตรการหลัก ๆ มอบหมายให้ศูนย์แก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันของอำเภอ ทุกแห่ง และตำบล ขอความร่วมมือเฝ้าระวังพื้นที่ตัวเอง

เมื่อพบมีจุดไฟป่าให้เข้าทำการดับไฟ โดยทางจังหวัดจัดค่าเบี้ยเลี้ยง และอาหาร ขอได้โปรดให้ประชาชนทุกคน ร่วมด้วยช่วยกันเนื่องจากปัญหาจากหมอกควันไฟป่า นั้นเป็นมลพิษกระทบต่อคนแม่ฮ่องสอน และนักท่องเที่ยว และกระทบถึงภาพรวมของประเทศ การหันหน้ามาช่วยกันลดการเผาป่า จะทำให้ปัญหามลพิษจากหมอกควันลดน้อยลง และทำให้นักท่องเที่ยว มีความเชื่อมั่นและเข้ามาเที่ยวในแม่ฮ่องสอนมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของชาวแม่ฮ่องสอนในภาพรวม

สรุปสถานการณ์ไฟป่า และหมอกควันในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

1. จุดความร้อนในระบบ MODIS จำนวน 74 จุด (สูงสุดที่อำเภอปาย จำนวน 28 จุด)

2. จุดความร้อนในระบบ Viirs จำนวน 647 จุด (สูงสุดที่อำเภอปาย 284 จุด)

3.คุณภาพอากาศประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ค่า PM 2.5 เท่ากับ 38 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง

จากการวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายโดย สทอภ. (GISTDA) จากดาวเทียมระบบ VIIRS, Moids และข้อมูลลม วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 พบว่า ภาพรวมระดับนานาชาติ พบว่าประเทศไทยมีจุดความร้อนทรงตัว ประเทศกัมพูชากลับมามี HotSpot สูงขึ้น ประเทศลาวเริ่มมีปริมาณสูงขึ้น ส่วนประเทศเมียนม่ามีจุดความร้อนทรงตัวมีแนวโน้มสูงขึ้น ในส่วนภาพรวมระดับประเทศ พบว่ามีจุดความร้อนทั้งประเทศ 1,405 จุด ลดลงจากวันก่อน 564 จุด พบจุดความร้อมมากกระจายตัวในภาคเหนือ และภาคตะวันตก จุดความร้อนพบมากในพื้นที่ ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนฯ และพื้นที่เกษตร โดยพบมากที่ตาก 133 จุด อุทัยธานี 92 จุด และเชียงใหม่ 86 จุด ตามลำดับ

โดยภาพรวมระดับ 9 จังหวัดภาคเหนือ พบว่ามีจุดความร้อนทั้ง 9 จังหวัด รวม 462 จุด ลดลงจากวันก่อน 327 จุด โดยพบจุดความร้อนพบมากในพื้นที่ ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนฯ และพื้นที่อื่น ๆ โดยพบมากที่จังหวัด จังหวัดตาก 133 จุด เชียงใหม่ 86 จุด และลำปาง 76 จุด ตามลำดับ ทั้งนี้ ภาพจากดาวเทียม สามารถสังเกตเห็นกลุ่มหมอกควัน บริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง และประเทศกัมพูชา โดยภาคเหนือได้รับอิทธิพลลมมาจากทางทิศใต้ และตะวันตก ส่วนภาคกลางได้รับได้รับอิทธิพลลมจากทิศใต้

นายพีระพล หวังก่อนใคร ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท วี อี โค จำกัด ได้กล่าวว่า หากพี่น้องประชาชนที่สนใจในการอัดบดใบไม้ บริษัท วี อี โค จำกัด ยินดีสนับสนุนเครื่องอัดฟาง ในส่วนของพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน สำหรับพื้นที่ต่างอำเภอนั้น บริษัทยินดีสนับสนุนมอบเครื่องอัดบดใบไม้ให้ โดยขอให้ติดต่อสอบถามไปได้ที่ปลัดอำเภอ แต่ละอำเภอ ที่รับผิดชอบในเรื่องของไฟป่า ทั้งนี้บริษัท วี อี โค จำกัด มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ ในการช่วยกันทำใบไม้ให้มีค่า ก่อนที่ใบไม้จะถูกเผาเป็นไฟป่า และหมอกควัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น