อบรมครูใช้โปรแกรมภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับใช้งานออนไลน์

ผู้สื่อข่าวรายงานมาเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. ห้องประชุมโรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 (สพป.แพร่ เขต 1) นางนพร ชาติสิงห์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร นำคณะครูบุคลากรเข้าร่วมอบรมความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับใช้งานออนไลน์ (WHT services system:svs) และการใช้ระบบบริจาค e – donation เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายและได้ดำเนินการหักภาษีนำส่งกรมสรรพากรได้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์

ในการอบรมวันี้ มีเนื้อหาการอบรม มี 3 หัวข้อหลัก คือ 1.ข้อกฎหมายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 2.การใช้โปรแกรมการคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 3.การแนะนำและสาธิตวิธีการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตโดยมี นางพิมพ์สิริ ปะทะนมปีย์ นักวิขาการสรรพากรนำนาญการ นายเจษฎา ยาใจ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ชำนาญการและนางสาวดารุณี บุญเลิศ เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน เป็นวิทยากร ณ คาดว่าผู้ที่เข้ารับการอบรมในวันนี้จะได้นำไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น