โรงเรียนโกวิทธำรง จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา โดยจัดพิธีทำบุญตักบาตร รับฟังธรรมเทศนา มีภิกษุ สามเณร จากวัดโลกโมฬีและวัดเชตุพน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จำนวน 99 รูป เข้ารับบิณฑบาต จาก ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ทุกระดับชั้น ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ และเข้าใจความสำคัญของ “จาตุรงคสันนิบาต” วันสำคัญที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน

กล่าวคือ เป็นวันที่ พระสงฆ์ จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันที่เวฬุวันวิหาร ในกรุงราชคฤห์ โดยมิได้นัดหมาย พระภิกษุสงฆ์เหล่านี้ล้วนเป็น “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” คือ เป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้าทั้งสิ้น พระภิกษุสงฆ์ทุกองค์ที่ได้มาประชุมในครั้งนี้ ล้วนแต่เป็นผู้ได้บรรลุพระอรหันต์แล้ว รวมถึงเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงกำลังเสวยมาฆฤกษ์ ตลอดจนเป็นการให้นักเรียนเข้าถึง “โอวาทปาฏิโมกข์” ที่เป็นหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา ให้เป็นผู้ทำดี ละเว้นชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ โดยการเรียนรู้ศาสนพิธีด้วยการปฏิบัติจริง และสามารถ นำหลักธรรม คำสอน ไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้ต่อไป ณ สนามของโรงเรียน

ร่วมแสดงความคิดเห็น