จ.ลำปาง จัดกิจกรรมรวมพลคนรักสุขภาพ ร่วมรณรงค์ต้านภัยโรคมะเร็ง และโรคติดต่อ

ศูนย์มะเร็งลำปาง ร่วมกับ หน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ จ.ลำปาง จัดงานมหกรรมสุขภาพต้านภัยโรคมะเร็ง และโรคติดต่อจากเชื้อไวรัส “โคโรนา สายพันธุ์ใหม่” และฝุ่น PM2.5 เนื่องในสัปดาห์วันมะเร็งโลก โรงพยาบาลศูนย์มะเร็งลำปาง ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เทศบาลนครลำปาง และองค์กรภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพในพื้นที่จังหวัดลำปาง จัดงาน “มหกรรมสุขภาพ ชาวลำปางต้านภัยโรคมะเร็ง” เนื่องในสัปดาห์วันมะเร็งโลก(World Cancer Day 2020) ร่วมนัดรวมพลจิตอาสาสาธารณสุข ออกทำกิจกรรมเชิงรุก รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนคนรักสุขภาพ เกี่ยวกับเรื่องโรคมะเร็งทุกชนิด พร้อมเตือนภัยโรคติดต่ออุบัติใหม่จากเชื้อไวรัส “โคโรนา 2019” และโรคระบบทางเดินหายใจจากมลพิษหมอกควัน ต้นเหตุสำคัญของการพัฒนาสู่โรคมะเร็ง

ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมขึ้น ณ ที่บริเวณสวนสาธารณะเขลางค์นคร ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง โดยได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่จำนวนมาก ทั้งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจากชุมชนต่าง ๆ ในเขตท้องที่เทศบาลนครลำปาง เยาวชนเด็กนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานกิจกรรมเรียนรู้ถึงวิธีการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลจากโรคร้าย ทั้งโรคมะเร็งและโรคติดต่ออุบัติใหม่

ทั้งนี้สำหรับ “งานมหกรรมสุขภาพ ชาวลำปางต้านภัยมะเร็ง 2020” ได้จัดทำขึ้นภายใต้ประเด็นการรณรงค์หลักที่ว่า โรคมะเร็งไม่ใช่เรื่องไกลตัวและไม่ได้เกินความสามารถในการจัดการ โดยการจัดกิจกรรมได้มุ่งเน้นใช้กระบวนการเชิงรุกเพื่อการจัดการกับโรคมะเร็ง ทั้งการถ่ายทอดให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็ง ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้รู้เท่าทันโรค และการสร้างความตระหนักให้ประชาชนได้เกิดการตื่นตัว พร้อมที่จะหันมาดูแลใส่ใจรักษาสุขภาพของตนเองให้ปลอดภัยห่างไกลจากโรคมะเร็ง

อีกทั้งการจัดงานยังเพื่อเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายในการรณรงค์ป้องกันเฝ้าระวังการก่อเกิดโรคมะเร็ง รวมไปถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่ในชุมชนท้องถิ่น โดยเพื่อต้องการให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพอย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งจะสามารถลดอุบัติการณ์การเกิดโรคลงได้ ซึ่งภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ การจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งและโรคติดต่อ การจัดกิจกรรมเข้าฐานเท่าทันโรค ร่วมเรียนรู้เรื่องสาเหตุของการเกิดโรค การป้องกันโรค การควบคุมโรค และให้คำปรึกษาปัญหาเรื่องสุขภาพในด้านต่าง ๆ

โดยกิจกรรมรณรงค์ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และ นพ.วีรวัต อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง มาร่วมเป็นหัวหน้าทีม นำวิทยากรนักวิชาการด้านการสาธารณสุข พยาบาล และการแพทย์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่อาสาสมัครจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในเขตพื้นที่ มาร่วมกันให้ความรู้และตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องโรคมะเร็งทุกชนิด ให้สมาชิกองค์กรภาคีเครือข่ายและประชาชนผู้ที่สนใจได้รับทราบ พร้อมกับนำทีมร่วมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดต่อ “ไวรัสโคโรนา” และโรคระบบทางเดินหายใจจากมลพิษหมอกควัน โดยได้มีการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยแก่ผู้มาร่วมงาน เพื่อรณรงค์ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ได้บั่นทอนสุขภาพของพี่น้องประชาชน และก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ มากมาย ทั้งโรคระบบทางเดินหายใจ ภูมิแพ้ หลอดเลือดสมอง หัวใจ และที่สำคัญคือ โรคมะเร็งปอด ตลอดจนเพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา โดยในส่วนนี้ทางจิตอาสาสาธารณสุขได้ร่วมกันออกให้ความรู้ด้านสุขอนามัยส่วนบุคคล เพื่อช่วยป้องกันเชื้อ “ไวรัสโคโรนา” ซึ่งสามารถป้องกันได้โดยใช้หลักการป้องกันโรคติดต่อทางเดินหายใจ

ได้แก่ การหมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำและสบู่ หรือ แอลกอฮอล์เจลล้างมือตามกระบวนการ 7 ขั้นตอน และไม่นำมือมาสัมผัสตาจมูกปากโดยไม่จำเป็น การสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งและสวมอย่างถูกต้องถูกวิธีเมื่อจำเป็นต้องเข้าไปในพื้นที่สาธารณะ หรือสถานที่แออัดที่มีผู้คนอยู่เป็นจำนวนมาก และให้พยายามหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่เป็นโรคทางเดินหายใจ ไอ จาม และไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่นผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว ตลอดจนให้ระมัดระวังเรื่องอาหารการกิน ใช้ช้อนกลางและรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ๆ นอกจากนี้ให้หมั่นคอยสังเกตตนเองหากรู้สึกเจ็บป่วย มีไข้ตัวร้อนร่วมกับมีอาการ ไอ จาม เจ็บคอ มีน้ำมูกไหล หายใจเหนื่อยหอบง่าย ก็ให้รีบไปพบแพทย์โดยทันที

ร่วมแสดงความคิดเห็น