โรงเรียนกัลยาณวัตร จ.ขอนแก่น ขอบพระคุณในไมตรีจิต

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา, รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส, รองประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม, เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน วุฒิสภา บรรยายพิเศษ เรื่อง ‘เด็กและเยาวชนที่ดี ตามรอยพระยุคลบาท’ ให้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของ ร.ร.กัลยาณวัตร และ ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน ณ หอประชุมสิริสำอาง ร.ร.กัลยาณวัตร อ.เมือง จ.ขอนแก่น

“ความมีสติสัมปชัญญะของบุคคล ย่อมก่อให้เกิดความรับผิดชอบชั่วดีในหน้าที่ของความเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ความรู้-รัก-สามัคคี ความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ไม่กระทำสิ่งที่ขัดต่อกฎระเบียบ ไม่ทุจริตคดโกง ไม่หลงลืมตัวเป็นวัวลืมตีน ไม่วางอำนาจบาตรใหญ่ ตระหนักรู้ถึงกาลเทศะ สิ่งใดควรไม่ควร ไม่กระทำสิ่งที่เป็นความชั่วร้าย ใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่น อันถือเป็นเวรเป็นกรรม จงระลึกและรู้ตัวอยู่โดยตลอดเวลาว่า ทำดีหรือทำชั่ว ยังผลกระทบต่อผู้อื่นและชาติบ้านเมืองทั้งสิ้น ดังนั้น ความรู้สึกตัวด้วยความรอบคอบ มีสติสัมปชัญญะจะก่อให้เกิดสังคมแห่งความรับผิดชอบ สังคมคุณภาพ สังคมธรรมาภิบาล ให้กับเราคนไทยทุกคน”

ร่วมแสดงความคิดเห็น