การยางแห่งประเทศไทยจับมือปตท. ตั้งจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพาราเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทยอีกหนึ่งช่องทาง

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 นายประพันธ์ บุณยเกียรติ ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายณัฐวุฒิ ศิริสัจจวัฒน์ ผู้จัดการเขตการขายอาวุโส สำนักงานขายภาคเหนือ บริษัท ปตท.น้ำมันและการ ค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ PTTOR ร่วมกันพิธีเปิดโครงการ จุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพารา พัฒนาเกษตรกรไทย ปีที่ 3 ที่สถานีบริการ ปตท.สาขาสารภี จ.เชียงใหม่

การยางแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด ( มหาชน ) เปิดจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพารา พัฒนาเกษตรกรไทย ที่ปั๊มน้ำมัน ปตท.สาขาสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช่วยพัฒนาและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าแปรรูปจากยางพาราของเกษตรผู้ปลูกยางพาราได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในการหาพื้นที่จำหน่ายให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางได้อีกช่องท่างหนึ่ง

บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน ) ต้องการให้สถานีบริการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนตามแนวคิด Living Community ที่พร้อมส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน และทำงานร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการพัฒนาสินค้า บริการ ความเป็นอยู่สร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ร่วมแสดงความคิดเห็น