ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล บรรยายพิเศษ ณ จ.ปทุมธานี “เมืองบัวหลวงของในหลวง”

บ่ายวานนี้ 11 กุมภาพัธ์ 2563 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา, รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส, รองประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม, เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน วุฒิสภา เดินทางเข้าเยี่ยมเยือน และพบปะกับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง บุคลากรในสังกัด

และบรรยายพิเศษ เรื่อง “หน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทย และการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ” แก่ลูกหลานเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก และเยาวชนจังหวัดปทุมธานี ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดปทุมธานี “ลูกหลานจงมีความวิริยภาพต่อหน้าที่รับผิดชอบ มีความจงรักภักดี มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นหัวใจแห่งการครองตน ครองคน และครองงาน ลูกหลานเยาวชนจะประสบความสุขความสำเร็จในชีวิตสืบไป”

ร่วมแสดงความคิดเห็น