สัมผัสวัฒนธรรม วิถีชีวิตพื้นชนบทที่โฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง

โฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง เริ่มขึ้นเมื่อปี 2550 จากการที่มีนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศ สนใจเดินทางเข้ามาศึกษาดูงานในพื้นที่ตำบลบ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย โดยเฉพาะการศึกษาดูงานด้านเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแซว ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ในระดับเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ คณะศึกษาดูงานเข้ามาแล้วเกิดความประทับใจในบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ อากาศสดชื่น วิวงามน้ำใจดี จึงติดต่อขอพักในพื้นที่ตำบลบ้านแซว จึงกลายเป็นที่มาของโฮมสเตย์ท่าขันทอง

หมู่บ้านโฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง เป็นชุมชนอีสานล้านนา ที่อพยพมาจากหลายจังหวัดทางภาคอีสาน มารวมตัวกันอยู่ที่บ้านท่าขันทอง ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย มาพร้อมกับวัฒนธรรมอีสาน เช่น การทอเสื่อ การทอผ้า การเลี้ยงจิ้งหรีด การละเล่นกลองยาว ฟ้อนเซิ้งอีสาน การเป่าแคนหมอลำ ส่วนอาหารการกินที่ขึ้นชื่อ ได้แก่ ส้มตำอีสาน ข้าวจี่ แจ่วบอง รวมทั้งวัฒนธรรมการต้อนรับที่อบอุ่นเหมือนญาติพี่น้อง ลักษณะเด่นอีกประการหนึ่งของบ้านท่าขันทอง คือ ความสะอาด ความไว้วางใจกันและกัน โดยจะเห็นได้จากการที่ไม่มีรั้วบ้าน แต่ยึดหลักเพื่อนบ้านที่ดี คือ รั้วบ้านที่ดี คือ ความสัมพันธ์อันดีงาม โดยเริ่มต้นครั้งแรกมี 10 หลัง ตามความสมัครใจในการเข้าร่วม พักได้ 50 คน ต่อมาเมื่อผู้มาพักเกิดความประทับใจได้บอกต่อจนมีผู้สนใจมาพักมากขึ้น จึงมีชาวบ้านสนใจเข้าร่วมสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มโฮมสเตย์เพิ่มเป็น 24 หลัง รับนักท่องเที่ยวได้ ประมาณ 100 คน

บ้านท่าขันทองได้รับการยอมรับของทั้งภาครัฐและเอกชนจนได้รับรางวัลชนะเลิศหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุข การศึกษาเยี่ยมชมหมู่บ้าน วัฒนธรรมบ้านท่าขันทองจะใช้เวลาประมาณ 3- 6 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับความต้องการของนักท่องเที่ยวจะศึกษากิจกรรมกี่อย่าง โดยทางหมู่บ้านจะมีรถอีต๊อกไว้บริการนำเที่ยวชมหมู่บ้าน หรือบางท่านอาจจะเลือกใช้จักรยาน ซึ่งทางหมู่บ้านมีจักรยานไว้บริการนักท่องเที่ยวให้เช่าคันละ 50 บาทต่อวัน

สำหรับการเดินทางไปบ้านท่าขันทอง แยกจากอำเภอเชียงแสนไปทางทิศตะวันออก ตามถนนสายเชียงแสน–เชียงของ เลียบลำน้ำแม่โขงไประยะทางจากอำเภอเชียงแสน ถึงบ้านท่าขันทอง ประมาณ 18 กิโลเมตร โดยจุดเด่นของโฮมสเตย์ท่าขันทอง อยู่ที่การได้สัมผัสธรรมชาติริมฝั่งโขง การละเล่นพื้นบ้านวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตพื้นบ้าน และสุดยอดของการต้อนรับดูแลนักท่องเที่ยวด้วยน้ำใจไมตรีที่ดีงามของเจ้าบ้าน โฮมสเตย์บ้านท่าขันทองจึงลือชื่อเรื่องการส่งเสริมสืบสานการละเล่นพื้นบ้าน วัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน การสร้างคุณค่าและความภาคภูมิใจแบบวิถีไทย ให้มีความอยู่เย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืน

กิจกรรมของโฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง ที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสมีหลากหลายกิจกรรมด้วยกัน เช่น ขี่จักรยานชมสวนผลไม้ในหมู่บ้าน ชมวิวริมฝั่งโขงที่สวยงาม ใส่บาตรพระตอนเช้าหน้าบ้านพัก การล่องเรือ ชมวิถีชีวิตสองฝั่งแม่น้ำโขง และสปาเท้าบนหาดหิน การเก็บไก สาหร่ายแม่น้ำโขงมาทำอาหารพื้นบ้าน ชมการผลิตข้าวกล้องอินทรีย์ ชมการเลี้ยงจิ้งหรีด ชมการเลี้ยงหมูหลุมปลอดกลิ่น ดูงานการทำเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง ชมการเลี้ยงปลาในกระชัง ชมการทอผ้าอีสานลงเรือแอ่วลาว ชมหมู่บ้านลาวไทลื้อ ไทดำ ลาวเทิงและลาวสูง ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามหมู่บ้าน ชมวัดโบราณสมัยเชียงแสน ลงเรือแอ่วลาวชมนครโบราณ สุวรรณโคมคำ ขึ้นภูเทวดา ชมทะเลหมอกยามเช้าและชมความสวยงามของตะวันตกดินยามเย็น บูชาพระอินทร์ ด้วยตุง เป็นต้น

บทความโดย
จักรพงษ์ คำบุญเรือง

ร่วมแสดงความคิดเห็น