วิทยากรจิตอาสา 904 ร่วมปลูกฝังอุดมการณ์ 6 อปท.อ.แม่ริม

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ กองร้อยกองบังคับการกองพันสัตว์ต่าง (ค่ายตากสิน) กรมการสัตว์ทหารบก ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ นายกฤตพล รชตเมธานนท์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอแม่ริม เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมขยายผลในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” และร่วมรับฟัง พร้อมทั้งมอบนโยบายแก่ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จาก ทต.ขี้เหล็ก ทต.สันโป่ง ทต.เหมืองแก้ว ทต.แม่ริม ทต.ริมเหนือ และ อบต.สะลวง จำนวน 320 คน

โดยมีวิทยากรจิตอาสาประกอบด้วย นายปรีดา พรหมดี ผอ.กลุ่มนโยบายและแผนศึกษาธิการ จ.เชียงใหม่ ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี ผอ.สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา ร.ต.ต.พิชญนันท์ อนันชัย รอง สว (ป.) กก.ตชด.33, นายหมวดเอกจิรพล สนธิคุณ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่, นายอภินันท์ เลาหะกุล ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รวมผู้ให้การสนับสนุน นายธีรวัฒน์ ณ ลำพูน ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง อ.แม่ริม, นายพิษณุ พรมพราย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา มทร.ล้านนา, นายจักรินทร์ ชื่นสมบัติ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา มทร.ล้านนา, พ.ต.อ.อภิชาติ รักพงษ์ ผกก.ตชด.ที่ 33 และ นายนันทิพัฒน์ บริพัตรสกุล จิตอาสาภาคประชาชน

กิจกรรมดังกล่าว วิทยากรจิตอาสาพระราชทาน 904 ได้บรรยายเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย และการเป็นจิตอาสาที่ดี การแนะนำเรื่องการปฏิบัติเป็นจิตอาสา การสาธิตการผูกผ้าพันคอ การสวมหมวก การทำความเคารพบุคคลท่ามือเปล่า ให้กับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำ อปท.

ร่วมแสดงความคิดเห็น