ป.ป.ส. รวมประเทศลุ่มน้ำโขง เดินหน้า “ปฏิบัติการร่วมสามเหลี่ยมทองคำ 1511”

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) เป็นประธานการประชุมหารือและติดตามผลการปฏิบัติการร่วมสามเหลี่ยมทองคำ 1511 ภายใต้แผนปฏิบัติการร่วมแม่น้ำโขงปลอดภัย เพื่อการควบคุมยาเสพติด 6 ประเทศ ระยะ 4 ปี (2562 – 2565) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นเจ้าหน้าที่อาวุโสจากหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย

เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า “แผนปฏิบัติการร่วมสามเหลี่ยมทองคำ 1511” ได้เริ่มดำเนินมาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 ตามข้อตกลงร่วมกันของผู้แทนระดับรัฐมนตรีของทั้ง 6 ประเทศลุ่มน้ำโขง ที่จะร่วมกันเปิดปฏิบัติการ ในช่วงระยะเวลาเดียวกันเพื่อสกัดกั้นเคมีภัณฑ์/สารตั้งต้น ไม่ให้เข้าไปยังแหล่งผลิตและสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้ออกจากแหล่งผลิตในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ ซึ่งได้ปฏิบัติการครบ 2 เดือน ประเทศสมาชิกจึงมีการหารือกัน เพื่อติดตามผลและกำหนดแนวทางการดำเนินการในช่วงต่อไป

ปรากฏว่า 6 ประเทศสมาชิกลุ่มน้ำโขงร่วมกันปฏิบัติการในพื้นที่เป้าหมาย จับผู้ต้องหา 1,934 ราย ยึดยาบ้า 44,217,987 เม็ด, ไอซ์ 5,872 กิโลกรัม, เฮโรอีน 423 กิโลกรัม, เอ็กซ์ตาซี(Ecstasy) 750,202 เม็ด และยึดกรดไฮโดรคลอริก16,200 ลิตร ซึ่งสารเคมีดังกล่าวหากเล็ดลอดไปจะผลิตยาบ้าได้ถึง 3,500 ล้านเม็ด หรือหากนำไปผลิตไอซ์ 53.5 ตัน หรือ เฮโรอีน 53.5 ตัน รวมทั้งยึดโซเดียมเอท๊อกไซด์ 12.4 ตัน ซึ่งสารเคมีดังกล่าว หากเล็ดลอดไปจะผลิตยาบ้าได้ถึง 744 ล้านเม็ด หรือหากนำผลิตไอซ์ 11.1 ตัน

จากผลการดำเนินการดังกล่าว ที่ประชุมจึงได้หารือแนวทางขับเคลื่อนในระยะต่อไป โดยกำหนดห้วงเวลาปฏิบัติงานพร้อมกันของแต่ละประเทศในเดือนมีนาคม 2563 มีพื้นที่เป้าหมาย 33 จุดสำคัญซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ของทั้ง 6 ประเทศ ด้วยการตั้งจุดตรวจจุดสกัดกั้นยาเสพติด การสกัดกั้นสารตั้งต้นเคมีภัณฑ์ การลาดตระเวนพื้นที่เสี่ยงตามแนวชายแดน การสืบสวนปราบปรามเครือข่ายยาเสพติด และการลาดตระเวนตามลำแม่น้ำโขง รวมถึงการให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์สถานการณ์ยาเสพติดร่วมกัน การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง และการสืบสวนขยายผล เป็นต้น

ทั้งนี้การดำเนินการข้างต้นเป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และข้อเน้นย้ำของ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ให้ประสานงานความร่วมมือกับมิตรประเทศในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

ร่วมแสดงความคิดเห็น