ทม.เขลางค์นคร ร่วม 6 ชุมชน ลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ระหว่างเทศบาลเมืองเขลางค์นคร กับชุมชนพื้นที่รอบดอยพระบาท 6 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านโทกหัวช้าง ตำบลพระบาท ,ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี ตำบลพระบาท ,ชุมชนอิ่วเมี่ยนบ้านผาลาด ตำบลพระบาท ,ชุมชนบ้านบุญเกิด ตำบลพระบาท ,ชุมชนบ้านหัวฝาย ตำบลกล้วยแพะ และชุมชนบ้านกล้วยแพะ ตำบลกล้วยแพะ

ตามโครงการอบรมอาสาสมัครดับไฟป่าเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เพื่อร่วมดำเนินดูแลรักษาผืนป่าดอยพระบาท และร่วมกันรณรงค์ป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ประธานชุมชน และหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า คืออำเภอเมืองลำปาง สำนักงานทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 ลำปาง อุทยานแห่งชาติเขลางค์บรรพต พร้อมด้วยจิตอาสาประชาชน และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม ณ บริเวณป่าชุมชนบ้านโทกหัวช้าง ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ร่วมแสดงความคิดเห็น