นอภ.แม่สรวย ประชุมติดตามความพร้อมป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ต.วาวี

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอแม่สรวย เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เพื่อติดตามแผนการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และรับทราบแผนการปฏิบัติงานในพื้นที่ ตำบลวาวี ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

โดยกำชับให้ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด ด้วยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันอย่างต่อเนื่องและเข้มข้นมากขึ้น เน้นสร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือประชาชน งดการเผาในพื้นที่โล่งทุกชนิด โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ป่า เขตชุมชน และพื้นที่การเกษตร สนับสนุนให้เกษตรกรนำเศษวัสดุการเกษตรไปใช้ประโยชน์ หรือย่อยสลายด้วยวิธีที่เหมาะสมแทนการเผา ส่งเสริมการมีส่วนร่วม สน้างความตระหนัก และปรับพฤติกรรมของประชาชนในการลดการเผา จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางหอกระจายเสียง และป้ายประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน จัดกำลังพลออกลาดตระเวนพื้นที่ป่า จัดทำแนวกันไฟ จัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบล ทั้งจัดกำลังพลเตรียมปฏิบัติการดับไฟทันทีที่เกิดเหตุ

ร่วมแสดงความคิดเห็น