นายกรัฐมนตรี ให้ทุกฝ่ายคิดถึงส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เร่งแก้ปัญหาเพื่อลดความขัดแย้ง โดยเฉพาะปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น.หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึง การรักษาป่าและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดน่าน การแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า จะทำอย่างไรที่ให้ปัญหาดังกล่าวหมดไป เพื่อลดผลกระทบให้ลดน้อยลงมากที่สุด ด้วยการลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม ซึ่งปัญหาเขม่าหมอกควัน จะต้องหาข้อมูลจากหลาย ๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาสรุปเป็นเหตุผล ไม่สร้างปัญหาใหม่มาทดแทนปัญหาเก่า และการเผาป่าจะต้องคิดถึงส่วนรวมเป็นที่ตั้ง มิให้ประชาชนในพื้นที่เดือดร้อน ร่วมแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง ด้วยการขับเคลื่อนงานไปให้ได้เพื่อลดความขัดแย้ง เน้นย้ำ งดการเผาป่า เผาวัชพืช การหาของป่า โดมอากาศที่มีจากที่อื่น ๆ มีการเผาป่าภาคพื้นดินมาก ๆ จนส่งผลกระทบ ทำให้เกิด PM 2.5 เพื่อลดจุดฮอตสปอต โดยมีทุกภาคส่วนให้การสนับสนุนช่วยเหลือหลายด้าน เพราะป่าคือชีวิต ดังพระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง “พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ” เพราะป่าคือต้นกำเนิดของฝน ฝนคือต้นกำเนิดของน้ำ ทุกคนต้องลดความขัดแย้ง และ การบิดเบือนต่าง ๆ ดังนั้น คนในพื้นที่ต้องรักและหวงแหนถิ่นแผ่นดินเกิด รักสังคมและประเทศชาติ ขอให้ยึดถือส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ต้องสร้างความเข้าใจจับมือร่วมแก้ปัญหา ที่ถูกต้อง หาทางจะทำอย่างไรที่จะทำให้ปัญหาดังกล่าวหมดไปให้จงได้ อาทิ ปัญหาไฟป่าหมอกควัน ปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำ หากเกิดความขัดแย้งจะไม่สามารถแก้ปัญหาร่วมกันได้ เนื่องจากทั้งหมดเป็นปัญหาในพื้นที่ของตนเองทั้งสิ้น โดยจะต้องคำนึงถึงกฎหมาย ตลอดจนผลกระทบอื่นๆ ตามมา ดังนั้น ทุกคนต้องช่วยกันแก้ไข เตรียมการปลูกป่าเพื่อให้เกิดการทดแทน โดยเฉพาะเขตป่าสงวนแห่งชาติ ต้องหาวิธีการให้ประชาชนเข้าใช้ในพื้นที่ทำกินอย่างถูกกฎหมาย ให้ครบทุกจังหวัด แต่ต้องห้ามขาย ห้ามส่งมอบบุคคลอื่น รัฐบาลจึงต้องเข้มงวดในเรื่องเหล่านี้ โดยจะต้องมีการพัฒนาในทุกด้าน

อย่างไรก็ตาม การลงพื้นที่ครั้งนี้ เป็นการพบกันระหว่างภาคราชการ กับคนในชุมชน ส่งเสริมความรู้เรื่องไม้มีค่าป่าชุมชน คนอยู่กับป่า และทำอย่างไรจะทำให้ที่ดินนั้นเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด และขอชื่นชม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดน่าน Nan SandBox มีการร่วมมือหลายฝ่าย ทั้ง ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ทำให้เกิดป่าเพิ่มขึ้น ผ่านกลไกของรัฐบาล สรุปสาระสำคัญของการพบปะประชาชน ของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ณ ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน อ.เมือง จ.น่าน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

1.การบริหารจัดการน้ำต้องมีแหล่งเก็บกักน้ำให้เพียงพอกับความต้องการ โดยพื้นที่ภาคเหนือตอนบนที่เป็นแหล่งต้นน้ำจะต้องมีธนาคารน้ำ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำ
2.ประเด็นไฟป่า ในอนาคตการเผาป่า การหาของป่า ต้องไม่เกิดขึ้นอีกต่อไป การแก้ปัญหาไฟป่าจะต้องให้มีผลกระทบน้อยที่สุด
3.การมอบสิทธิที่ดินทำกิน รัฐได้หาวิธีการที่เหมาะสมเพื่อให้ประชาชนได้มีที่ดินทำกินโดยผ่านหน่วยงาน คทช. เพื่อมอบหนังสืออนุญาตให้ทุกคนใช้อย่างถูกต้อง โดยจะดำเนินการให้ครบทุกจังหวัด แต่ผู้ที่ได้รับสิทธิแล้วต้องไม่ทำให้หลุดมือ ไม่นำไปขายหรือนำเอาไปให้คนอื่น และต้องไม่บุกรุกเพิ่มอีก
4.ปัญหาหมอกควันและไฟป่า เป็นปัญหาที่เกิดจากหลายสาเหตุทั้งการเผาและสภาพอากาศปิด ประชาชนต้องเรียนรู้เรื่องอื่น ๆ เพื่อช่วยลดความขัดแย้ง เราต้องรักหวงแหนบ้านเกิดตัวเอง รักสังคมและประเทศชาติ คิดถึงส่วนรวมเป็นที่ตั้ง โดย นายกรัฐมนตรีชื่นชมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดน่านที่ร่วมมือกันทุกฝ่ายโดยผ่านกลไกความร่วมมือทั้งรัฐ ประชาชน และประชาสังคม
5.การพัฒนาตนเองของวิสาหกิจชุมชน ต้องพัฒนาทั้งรูปแบบ สไตล์ การตลาด มีการค้าออนไลน์ผ่านแพลทฟอร์มต่าง และ Grab ต้องถูกกฎหมาย มีการทำการเกษตรแปลงรวม ปรับปรุงคุณภาพ สร้างคุณภาพในการจัดจำหน่าย และสร้างเครือข่าย
6.ประเด็นการส่งเสริมรายได้ การพัฒนาผู้สูงอายุ แรงงาน การศึกษา การรักษาพยาบาล รัฐบาลได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เช่น การให้เงินสงเคราะห์เด็ก การประกันสุขภาพถ้วนหน้า และโรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลปฐมภูมิต้องได้รับการพัฒนาขึ้น
7.ด้านการท่องเที่ยว จังหวัดน่านต้องมีการเชื่อมโยงด้านต่าง ๆ เพื่อให้คนมาเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
8.ไม่ว่าจะทำอะไร รัฐ ประชาชน ต้องเข้าใจกันทั้งสองฝ่าย มีภาคประชาสังคมมาสนับสนุน ซึ่งโครงการ SandBox (โครงการแก้ปัญหาเรื่องป่าต้นน้ำ) ของจังหวัดน่านเป็นตัวอย่างที่ดี
9.จะเกลียดกันวันนี้ จะชอบกันวันนี้ ให้นึกถึงลูกหลานของท่านในวันข้างหน้า

ร่วมแสดงความคิดเห็น