เปิดบ้านวิชาการ “Open House 2020” เรียนนรู้ คิดวิเคราะห์ ปฏิบัติจริง รร.พุทธิโศภน เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนพุทธิโศภน นำโดยนายธนะสิทธิ์ วศินพิพัฒน์ คณะครูและบุคลากรได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ “Open House 2020” เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพด้านความรู้ และความสามารถเชิงวิชาการของนักเรียน

โดยมีนายเจตย์ สะสะรมย์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ในการแสดงออกของนักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์ผลงานของตัวเอง ประกอบด้วย ซุ้มความรู้ และ กิจกรรมการแข่งขันของกลุมสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 สาระ

โดยมีโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมแข่งขันประกอบด้วย โรงเรียนคำเที่ยงฯ, โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย, โรงเรียนวัดขะจาว, โรงเรียนท่าหลุกสันทราย, โรงเรียนวัดเจ็ดยอด, โรงเรียนวิทย์ช้างคลาน, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ และโรงเรียนบ้านป่าเหมือด เด็ก ๆ ได้สนุกสนานเรียนรู้วิชาการ ปฏิบัติจริงมากมาย ณ โรงเรียนพุทธิโศภน จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น