ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาล มช. จัดอบรมเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 9

ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 และคาดว่าจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2568 ส่งผลให้คนวัยแรงงานต้องรับภาระดูแลผู้สูงอายุในสัดส่วนที่สูงขึ้น พยาบาลนับเป็นกลุ่มวิชาชีพที่สำคัญในการดูแลผู้สูงอายุครอบครัว ชุมชนและสังคมที่เกี่ยวข้อง ควรต้องปรับและพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจในการให้การดูแลผู้รับบริการผู้สูงอายุ ทั้งนโยบายและระบบบริการด้านสุขภาพ แนวคิดทฤษฎีการสูงอายุและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง กระบวนการและพัฒนาการในวัยสูงอายุ การมีทักษะในการประเมินภาวะสุขภาพและการคัดกรองภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพ เพื่อสามารถให้การดูแลผู้สูงอายุทั้งในภาวะปกติภาวะเสี่ยง ภาวะวิกฤต ภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง ระยะสุดท้ายของชีวิต ตลอดจนทักษะในการให้การปรึกษาแก่ผู้ป่วยและครอบครัวประสานความร่วมมือในวิชาชีพและสหวิชาชีพ

ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ ซึ่งปีนี้ถือเป็น รุ่นที่ 9 พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา เป็นประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง ประธานกรรมการหลักสูตรฯ และฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริการพยาบาล กล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับ การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2563

ภายในกิจกรรมการอบรมตลอดระยะ 4 เดือน ประกอบด้วย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายในหัวข้อที่มีเนื้อหาและบทบาทสำคัญแก่พยาบาลวิชาชีพ นอกจากนี้ฝึกศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จัดทำรายงาน จัดการสัมมนานำเสนออย่างเข้มข้นตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ ตลอดจนฝึกปฏิบัติการพยาบาลทั้งในสถานบริการสุขภาพและในชุมชน พร้อมทั้งมีโอกาสได้ศึกษาดูงานในสถานที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงอีกด้วย ได้รับความสนใจจากพยาบาลวิชาชีพหน่วยงานรัฐและหน่วยงานเอกชนจากทั่วประเทศเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น