“ซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด” ครั้งที่ 13 ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.00 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด” ครั้งที่ 13 ประจำปี 2563 โดยมีนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ และนายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอำเภอดอยสะเก็ด กล่าวรายงาน

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่สินค้าที่มีคุณภาพของอำเภอดอยสะเก็ด ทั้งสินค้างานหัตถศิลป์และสินค้าเกษตรกรรม ให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนในพื่นที่และนักท่องเที่ยว เพิ่มช่องทางในการพัฒนาตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ของชุมชนส่งเสริม ให้ประชาชนในพื้นที่มีโอกาสนำเสนอผลิตภัณฑ์ ให้แก่ผู้สนใจและนักท่องเที่ยวได้โดยตรง เป็นการสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม

รวมทั้งสร้างความสมานฉันท์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ และเป็นการร่วมบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรม ภายในงานได้จัดกิจกรรม การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP, กิจกรรมสาธิตและฝึกอาชีพ, กิจกรรมซุ้มนิทรรศการงานซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด, กิจกรรมการแสดงขับร้องเพลงลูกทุ่ง, การประกวดพืชผลทางการเกษตร, การแข่งขันแปรรูปอาหาร ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น