อบต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จัดโครงการตลาดนัดขยะ

วันนี้ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายพัชรากร อุทธาปา ปลัดอำเภอแม่แจ่ม รายงานว่า องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม ได้ดำเนินโครงการตลาดนัดขยะ ณ บ้านผาผึ้ง หมู่ที่ 9 ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม โดยมีประชาชนเข้าร่วมการคัดแยกขยะ และนำมาขายที่ตลาดนัดขยะจำนวนมาก

ทั้งนี้โครงการตลาดนัดขยะเป็นหนึ่งในมาตราการคัดแยกขยะก่อนนำไปกำจัดอย่างถูกต้องเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการลดปริมาณขยะ ลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บขนย้าย สร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน รวมทั้งเพื่อลดการเผาอันเป็นสาเหตุของปัญหามลพิษทางอากาศ และปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 ได้เป็นอย่างดี

ร่วมแสดงความคิดเห็น