คณะทำงานขับเคลื่อนหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินพื้นที่สวนส้มในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ (13 ก.พ. 63) นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) เป็นประธานประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและปฏิบัติการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน พื้นที่สวนส้มในเขตปฏิรูปที่ดิน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบความเป็นมาและความก้าวหน้าในการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่ ส.ป.ก. แปลงสวนส้ม อำเภอแม่อาย และอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมร่วมพิจารณาแผนปฏิบัติการ การขับเคลื่อนและแนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการจัดที่ดินฯ

นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ได้เน้นย้ำให้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน พื้นที่สวนส้มในเขตปฏิรูปที่ดิน อำเภอแม่อาย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ อย่างเร่งด่วน โดยนำโมเดลจากพื้นที่อื่นมาเป็นแบบอย่างในการทำความเข้าใจกับเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อให้เกษตรกรเกิดความเข้มแข็งยั่งยืนในการประกอบอาชีพ

ทั้งนี้ รัฐบาลมีนโยบายให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในที่ดินทำกิน แหล่งทุน โครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยการผลิตต่าง ๆ อันจะทำให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและยั่งยืนในการประกอบอาชีพทางการเกษตร ประกอบกับราษฎรในจังหวัดเชียงใหม่ขาดโอกาสในการเข้าถึงการบริการของรัฐ เนื่องจากถือครองทำประโยชน์ที่ดินของรัฐ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม โดยที่ดินพื้นที่เป้าหมายในโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่ ส.ป.ก. แปลงสวนส้ม จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ 5,960 ไร่ ตั้งคาบเกี่ยวในท้องที่ตำบลสันต้นหมื้อ ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย และตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้มาจากการยึดคืนจากผู้ที่ครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยขณะนี้ได้มีการอนุมัติรายชื่อผู้ที่สมควรจะได้รับการจัดที่ดินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน 573 ราย และจะมีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการในการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่ ส.ป.ก ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น