นศ. ม.ราชภัฏลำปาง รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2563

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย ผศ.สมศักดิ์ ศรีสวการย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ ผศ.จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาผู้ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องรับรอง ชั้น 10 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา โดยผลงานที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับสถาบันอุดมศึกษา คือ

1. ตู้อบแห้งระบบผสมผสานแบบอัตโนมัติสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน Automatic Hybrid Cabinet for Community Enterprise Group ผู้ประดิษฐ์คือ นายวัชรพล อินสม นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (เทียบโอนจากอนุปริญญา) สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน นายภูวนาท ภูดอนตอง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (เทียบโอนจากอนุปริญญา) สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน และนางสาวบุษกร ถุงคำ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน โดยมี ผศ.ดร.รวิภา ยงประยูร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งตู้อบแห้งระบบผสมผสานแบบอัตโนมัติสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีความสำคัญด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยสามารถใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืน ทำให้สามารถผลิต ผลิตภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีระบบอำนวยความสะดวกเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน

2.นวัตกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวรถม้า The innovation to promote tourism by carriage ผู้ประดิษฐ์คือนางสาวพัชรินทร์ พุ่มจันทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ นางสาวสุวนันท์ ใหม่กันทะ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ นายเกียรติศักดิ์ มีมาก นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ และนางสาววลัยลักษณ์ บุญทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์

โดยมี อาจารย์ ดร.คมคาย ไพฑูรย์ และอาจารย์พงษ์พร พันธ์เพ็งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งนวัตกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยรถม้า เป็นการสร้างนวัตกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่เพจ facebook QR-Code ไอดีไลน์ วีดีโอและป้ายประชาสัมพันธ์ รวมถึงการจ่ายเงินค่าบริการผ่านแอปพลิเคชัน รวมทั้งหาแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นจุดเด่น น่าสนใจ มีความทันสมัย โดยมีการดำเนินการร่วมกับผู้ประกอบการรถม้า ในการสร้างนวัตกรรมครั้งนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น