นร.ชนเผ่า จ.น่าน ขับร้องเพลงประสานเสียง ต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น.หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ของจังหวัดน่าน โดยมี นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวต้อนรับ และรายงานความก้าวหน้าการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของจังหวัดน่านการอนุรักษ์ป่าตันน้ำน่าน การแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อรักษาป่าและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดน่าน การแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า การพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการเครื่องเงิน ผ้าทอ OTOP และสินค้าเกษตรแปรรูป

ในการลงพื้นที่ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ชมการแสดงร้องเพลงประสานเสียง (เพลงธงชาติ) ของนักเรียนชนเผ่าจากอำเภอสองแคว โดยการนำของ ดร. ประชา แสนกลาง นายอำเภอสองแคว มีนักเรียนชนเผ่าจาก โรงเรียน ไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษก  โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ โรงเรียนสมาคมพยาบาล โรงเรียนบ้านผาหลัก โรงเรียนบ้านปางกอม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 67 คน รวม 6 ชนเผ่าไทลื้อ เมี่ยน ม้ง ขมุ ถิ่น และก่อ ขับร้องเพลงประสานเสียงต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรี และคณะในครั้งนี้

สำหรับอำเภอสองแควเดิมนั้นเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอเชียงกลาง ต่อมาเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2535 จึงมีการแยกพื้นที่ 3 ตำบล คือตำบลนาไร่หลวง ตำบลชนแดน และตำบลยอด ออกจากอำเภอเชียงกลางและรวมจัดตั้งเป็น กิ่งอำเภอสองแคว เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2540 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นให้เป็น อำเภอสองแคว จนถึงปัจจุบัน โดยทิศเหนือ ติดต่อกับแขวงไชยบุรี (ประเทศลาว) ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอทุ่งช้างและอำเภอเชียงกลางทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอท่าวังผา และอำเภอปง (จังหวัดพะเยา) ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอปงและอำเภอเชียงคำ (จังหวัดพะเยา) มีประชนกร จำนวน 12,362 คน ทั้งชาวพื้นเมือง และชนเผ่า อยู่รวมกัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น