ศิลปวัฒนธรรมระยะสั้น จักสานและฟ้อนรำ ให้กับ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชิกะ ญี่ปุ่น

วันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการ ร่วมกับ ภาควิชาภาษาตะวันออก หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดหลักสูตรอบรมศิลปวัฒนธรรมระยะสั้นให้กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชิกะ (Shiga University) จังหวัดชิกะ ประเทศญี่ปุ่น ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการแลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒนธรรม โดยได้มีการจัดอบรมหลักสูตรภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร วิทยากร อาจารย์อิสริยาภรณ์ แสงปัญญา หลักสูตรการประดิษฐ์เครื่องจักสาน วิทยากร แม่ครูชิสา เกษวีรภัทร์กุล และ หลักสูตรนาฏศิลป์ไทยขั้นต้น วิทยากรคือ อาจารย์สุนิษา สุกิน บรรยากาศการอบรมเป็นไปด้วยความอบอุ่น สนุกสนาน และเต็มเปี่ยมไปด้วยมิตรภาพของนักศึกษาไทยและนักศึกษาญี่ปุ่น ซึ่งเป็นนิมิตรหมายอันดีที่สองมหาวิทยาลัยจะได้ร่วมสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพให้แก่สังคมและประเทศชาติในอนาคต ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น