เปิดกิจกรรมโครงการเผยแพร่ความรู้ในหัวข้อ “ภัยร้ายในโลกออนไลน์”

นายเจดีย์ เดชพันธ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กล่าวต้อนรับในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการเผยแพร่ความรู้ในหัวข้อ “ภัยร้ายในโลกออนไลน์” จัดโดย สำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา (สพภ.) วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย นายโกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าวฯ และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นักเรียน เยาวชน ครู ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่รัฐ และประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 700 คน ได้แก่นักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จำนวน 400 คน นักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จำนวน 100 คน นักเรียนโรงเรียนหอพระ จำนวน 100 คน และเด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ จากเทศบาลแม่เหียะ จำนวน 100 คน

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระภารกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในการทรงงานในฐานะพนักงานอัยการ เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กและการป้องกันอาชญากรรม เพื่อสร้างองค์ความรู้และให้เกิดความตระหนักปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียน ครู ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชน ให้เห็นถึงความสำคัญในปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก และเข้าร่วมเป็นเครือข่ายยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก ด้วยการช่วยกันสอดส่องเหตุร้ายและไม่เพิกเฉยต่อเหตุความรุนแรงในชุมชน อีกทั้งได้รู้เท่าทันถึงภัยจากสื่อออนไลน์และการใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ เพื่อการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก และการป้องกันอาชญากรรมของแต่ละชุมชน เพื่อเป็นต้นแบบในการศึกษาแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนและการป้องกันอาชญากรรมในบริบทต่างๆ ให้สอดคล้องกับยุคสมัยปัจจุบันที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว

ภาพ/ข่าว:กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ร่วมแสดงความคิดเห็น