รัฐบาลสหรัฐฯ สนับสนุนรัฐบาลไทยในการต่อต้าน การลักลอบค้ายาเสพติด

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 สหรัฐอเมริกามอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มูลค่ารวมประมาณ 30,000 ดอลลาร์สหรัฐ ให้กับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่องานด้านการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือ ด้านการบังคับใช้กฎหมายระหว่างสหรัฐฯ และไทยที่ดําเนินมาอย่างยาวนาน ในโอกาสดังกล่าว กงสุลใหญ่สหรัฐฯ เชียงใหม่ ฌอน โอนีลล์ ร่วมกับ นายจอห์น กรินด่น หัวหน้าสํานักงานปราบปรามยาเสพติดสหรัฐฯ ประจําเชียงใหม่ เป็นผู้มอบอุปกรณ์ให้กับกองบัญชาการ ตํารวจปราบปรามยาเสพติด รับมอบโดย พ.ต.ท.จิรพงษ์ คํามี รองผู้กํากับการ 2 กองบังคับการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 3

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สหรัฐฯ มอบให้ไทย ได้แก่กล้องถ่ายรูปจํานวน 30 ตัว เพื่อให้หน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจร่วมไทย-สหรัฐฯ ได้ใช้งานเพื่อต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติดในไทย ซึ่งหน่วยสืบสวนพิเศษ (SID) สํานักงานปราบปรามยาเสพติดสหรัฐฯ (DEA) ประจําเชียงใหม่นี้ เป็นหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจที่ผ่านการคัดสรรและคัดกรอง ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนจากกองบัญชาการ ตํารวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และหน่วยปราบปรามยาเสพติด ตํารวจภูธรภาค 5

ทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่สืบสวนพิเศษ และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์การข่าวของ DEA ทํางานร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ SIบ ทั้ง ในฐานะเป็นที่ปรึกษาเพื่อให้คําแนะนําด้านการสืบสวนสอบสวน จัดหาเงินทุนสนับสนุนการปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าว และ ให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคกับเจ้าหน้าที่ไทย ภารกิจของโครงการ SIบ คือ การให้ความช่วยเหลือหน่วยบังคับใช้กฎหมายของไทย ในการสืบสวนสอบสวนด้านการค้ายาเสพติดที่ซับซ้อน เพื่อจุดมุ่งหมายในการกําหนดเป้าหมาย ขัดขวาง และทําลายองค์กร ลักลอบค้ายาเสพติดรายใหญ่ระหว่างประเทศ
“อาชญากรรมข้ามชาติส่งผลกระทบต่อพลเมืองของทุกประเทศ สหรัฐฯ ภูมิใจที่ได้สนับสนุนไทยในการหยุดผู้ลักลอบค้ายาเสพติด ตามแนวชายแดนไทย เพื่อที่เราจะได้ปกป้องครอบครัวของเราและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ ทั้งในประเทศไทยและสหรัฐฯ” กงสุลใหญ่ โอนลล์กล่าว “ความร่วมมือด้านความมั่นคงและการบังคับใช้กฎหมาย ระหว่างสหรัฐฯ และไทย ปกป้องครอบครัวและชุมชนของเราทั้ง สองประเทศ”

ร่วมแสดงความคิดเห็น