ข้าราชการกระทรวงพลังงาน ซาบซึ้งใจยิ่ง

“ความเจริญรุ่งเรืองของแผ่นดินจะเกิดขึ้นได้ ด้วยความตั้งมั่นในความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของระบบการปกครองและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามอุดมการณ์ประชาธิปไตยที่สร้างสรรค์และเป็นระเบียบ (Procedural Democracy) ซึ่งผู้เป็นข้าราชการต้องมีส่วนรับผิดชอบประการสำคัญ”

บ่ายวานนี้ 13 ก.พ.2563 เวลา 13.00 น. กระทรวงพลังงาน เชิญ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา , รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ , ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส , รองประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม , เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบังคับ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ , ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคม เพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน วุฒิสภา บรรยายพิเศษ เรื่อง “การเป็นข้าราชการที่ดี ตามรอยพระยุคลบาท” ให้แก่ ข้าราชการที่เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรตาม Training Roadmap ของกระทรวงพลังงาน ระยะที่ 4

เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน และแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว (Thailand Integrated Energy Blueprint : TIEB) และเป็นแนวทางในการพัฒนาข้าราชการ ให้มีขีดสมรรถนะที่เหมาะสม และเพียงพอต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของทุกส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงพลังงาน จำนวน 5 หลักสูตร คือ หลักสูตร Orientation Programme (OP), หลักสูตร Young Energy Programme (YP) , หลักสูตร Energy Professional 1 (EP 1) , หลักสูตร Energy Professional 1 (EP 2) และหลักสูตร Managerial Energy, Management Energy , Management (MEM) จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ณ ห้องบอลรูม โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง

ร่วมแสดงความคิดเห็น