เชียงใหม่เข้ม สั่งกวดขันโรงแรม-สถานบริการ “วันวาเลนไทน์” ป้องกันเยาวชนมั่วสุม

ด้วย อำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้รับแจ้งจากจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากกระทรวงมหาดไทย พิจารณาแล้วเห็นว่า วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นวันวาเลนไทน์ ซึ่งผู้ประกอบกิจการสถานบริการหรือสถานประกอบการ ที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ และผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม อาจมีการจัดกิจกรรมรื่นเริง และเชิญชวนเข้าไปใช้บริการและร่วมกิจกรรม โดยผู้จัดงานจะมีวิธีการดึงดูดนักท่องเที่ยว ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชนมากขึ้น และในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ก็อาจมีการกระทำการที่ฝ่าฝืนกฎหมาย เช่น ค้าประเวณี การทะเลาะวิวาท การทำร้ายร่างกาย การจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ การลักลอบเสพสารเสพติด และการแสดงที่ส่อไปในทางลามกอนาจาร เป็นต้น ดังนั้นเพื่อให้การควบคุมดูแลสถานที่ประกอบธุรกิจโรงแรม ในช่วงวันวาเลนไทน์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่เป็นแหล่งมั่วสุมของเด็กและเยาวชน

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จึงขอความร่วมมือสถานประกอบธุรกิจโรงแรมทุกแห่ง ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการบันทึกรายการต่าง ๆ เกี่ยวกับผู้พักและจำนวนผู้พักในแต่ละห้องลงในบัตรทะเบียนผู้พัก (ร.ร.3) ในทันที ที่มีการเข้าพักและหากผู้พักมีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และเข้าพักตามลำพัง ให้ผู้จัดการหรือผู้แทนลงลายมือชื่อกำกับมาตรา 35 การส่งสำเนาทะเบียนผู้พัก (ร.ร.4) ในแต่ละวันไปให้นายทะเบียนทุกสัปดาห์ตามมาตรา 36 การดูแลไม่ให้บุคคลหลบซ่อนหรือมั่วสุมในเขตโรงแรม ในลักษณะอันควรเชื่อว่าจะก่อความไม่สงบขึ้นในบ้านเมือง หรือจะมีการกระทำความผิดอาญาขึ้นในโรงแรม และแจ้งให้พนักงานฝ่ายปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ทราบโดยทันที

ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า อาจมีหรือได้มีการหลบซ่อนหรือมั่วสุม หรือกระทำความผิดอาญาขึ้นในโรงแรมตามมาตรา 38 และการปฏิเสธไม่รับบุคคลที่ประสงค์จะเข้าพักในโรงแรม กรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยได้ว่า บุคคลนั้นจะเข้าไปหลบซ่อน มั่วสุม หรือกระทำการใดอันเป็นความผิดอาญาขึ้นในโรงแรมตามมาตรา 39 รวมทั้งให้ตรวจสอบระบบความปลอดภัยภายในอาคาร และกำชับผู้จัดการโรงแรมให้ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องและครบถ้วน ตามที่กฎหมายกำหนด ให้เจ้าของโรงแรมและสถานบริการกวดขัน การใช้บริการของเยาวชนในวันวาเลนไทน์

ร่วมแสดงความคิดเห็น