อาจารย์คณะพยาบาล มช. คว้ารางวัลศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น ประจำปี 62

ผศ.ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง อาจารย์กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภทอาจารย์พยาบาล ประจำปี 2562 จากสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยจะเข้ารับรางวัลดังกล่าว ในวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลส กรุงเทพฯ

ผศ.ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง จบการศึกษาปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาโท (บริหารการพยาบาล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารทางการพยาบาล Nursing Informatics, Human Resource Development และ Research Utilization เคยได้รับรางวัล The second prize for Poster presentation “Administrative challenges for research utilization in nursing practice among professional nurses”, The distance program training on Leadership Development and Change Management for Nurse Executives in ASEAN Countries และ รางวัล Best Drama from Asian Festival of Drama on Human Values , Sathya Sai Central Council of Malaysia

ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนในหลักสูตร ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท (ทั้งหลักสูตรปกติและนานาชาติ) ผ่านกระบวนวิชาต่าง ๆ ระดับปริญญาตรี ได้แก่ การวิจัยทางการพยาบาล ภาวะผู้นำและการจัดการทางการพยาบาล โครงการสร้างเสริมสุขภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการพยาบาล การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ระดับปริญญาโท การจัดการผลลัพธ์คุณภาพการบริการสุขภาพ การจัดการทรัพยากรณ์มนุษย์ในระบบบริการสุขภาพ เป็นต้น

นอกจากนี้ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่สถาบันภายนอก อาทิ การบรรยาย เรื่อง กินอย่างไรห่างไกลโรค แก่บุคลากรสำนักงานกลุ่มสมาชิกคนหูหนวกภาคเหนือ ประเทศไทย การบรรยาย เรื่อง ความเสมอภาคของคนพิการ แก่ชมรมโกลบอลแคมปัสเชียงใหม่

อีกทั้งเป็นแกนนำ เพื่อจัดทำโครงการคุณธรรมจริยธรรม ในการให้บริการแก่บุคลากรโรงพยาบาลพะเยา เป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบเพิ่มศักยภาพการพึ่งพาตนเองของผู้สูงอายุ ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ให้แก่คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มช. ที่สำคัญทำวิจัยทางการพยาบาลหลายโครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของการเรียนการสอนทางการพยาบาล

ได้แก่ โครงการ เรื่อง ประโยชน์และอุปสรรคในการเรียนรู้ ผ่านอีเลิร์นนิ่งของนักศึกษาพยาบาล ในกระบวนวิชาปฐมนิเทศวิชาชีพการพยาบาล โครงการ เรื่อง ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนวิชาออนไลน์ ของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. โครงการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชากฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เป็นต้น

เขียนตำราและเอกสารการสอนให้แก่นักศึกษา ผู้สนใจทั้งในวงการพยาบาลและวงการสาธารณสุข อาทิ หนังสือ Nursing Regulation : Professional Laws & Code of Ethics for Nurses , ควรทำอย่างไรให้ตนเองเป็นผู้มีสุขภาพดี , พลังอำนาจของการเปลี่ยนแปลงตนเอง สำหรับพยาบาลวิชาชีพ เป็นต้น

จากประสบการณ์และความรู้ความสามารถดังกล่าว ในการครองตน ครองคน และครองงานการเป็นแบบอย่างที่ดี ให้แก่นักศึกษา ชุมชน สังคมและประเทศชาติ สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ขอยกย่องเชิดชูเกียรติให้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภทอาจารย์พยาบาล ประจำปี 2562 เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!