วท.เชียงใหม่ ประชุมตรวจตารางสอน

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำตารางสอน และตรวจสอบตารางสอน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 เพื่อให้การจัดทำตารางสอน ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และทันตามกำหนด ณ ห้องประชุมสุทธาสิริ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม

ร่วมแสดงความคิดเห็น