ประชุมประจำสัปดาห์ ประสานความร่วมมือ ทุกภาคส่วนทั้ง 17 จ. ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 63 เวลา 09.00 น. พล.ต.อำนาจ ศรีมาก รองผู้บัญชาการ กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า พร้อมผู้แทนกองบิน 41 และหน่วยบิน 4041 กองบิน 4 นครสวรรค์ ร่วมประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพประจำสัปดาห์ กับส่วนราชการ หน่วยทหารที่รับผิดชอบพื้นที่ระดับจังหวัด 17 จังหวัด เพื่อติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ณ สโมสรกาวิละ ค่ายกาวิละ จ.เชียงใหม่ โดยการประชุมในครั้งนี้ นอกจากการชี้แจงการปฏิบัติในห้วงที่ผ่านมา แผนการปฏิบัติต่อของทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ และสถานการณ์ของแต่ละจังหวัด

ร่วมแสดงความคิดเห็น