รื้อตรอกซอย พัฒนาเต็มที่ช่วงนครเชียงใหม่ทัวร์หด รองรับเที่ยวสดใส

ผู้ประกอบการ ย่านซอยศรีภูมิ-มูลเมืองนครเชียงใหม่ กล่าวว่า ในช่วงที่เชียงใหม่ได้รับผลกระทบจากโรคไวรัสโควิด- 19 (ไวรัสโคโรนา) แพร่ระบาด ส่งผลให้ทัวร์จีน ซึ่งเป็นกลุ่มตลาดส่วนใหญ่ลดน้อยลงไปค่อนข้างมาก แต่กลุ่มนักท่องเที่ยวอื่น ๆ ก็ยังมีเข้ามาต่อเนื่อง

ดังนั้นการที่เทศบาล หน่วยงานต่าง ๆ ในท้องถิ่นระดมแผนพัฒนา รื้อถนน ตามตรอกซอย วางระบบโครงสร้างพ้นฐานในเขตเมืองเก่าเชียงใหม่ เช่น ขณะนี้กำลังเปิดหน้างานก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ศรีภูมิ ซอย 1 เป็นเรื่องที่ดี และจะมีโครงพัฒนาในลักษณะนี้อีกหลายตรอกซอย หากเทศบาลจะเร่งดำเนินการ ในช่วงนี้ จะเป็นการดี เพราะงานก่อสร้างในเขตคูเมืองชั้นใน หากเปิดกระจัดกระจาย จะส่งผลต่อการใช้ชีวิตของผู้คน นักท่องเที่ยว กว่าจะแล้วเสร็จ

ทั้งนี้โครงการก่อสร้างถนน พร้อมรางระบายน้ำใน ซอยศรีภูมิ 1 นั้น มีการประกาศว่าวงเงินต่ำสุดที่ผู้รับเหมา (บ.ทิศเหนือกรุ๊ป) เสนอราคาเป็นผู้รับจ้างวงเงินกว่า 2,265,000 บาท และในแผนพัฒนานครเชียงใหม่ ยังพบว่า ในเขตคูเมืองมีอีกหลาย ๆ แผนงานที่ต้องเร่งใช้งบปี 2563

อย่างไรก็ตามชาวบ้านที่อาศัยในเขตศรีภูมิ ย่านล่ามช้าง นครเชียงใหม่ แสดงความคิดเห็นว่า แม้จะมีเทศบัญญัติเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่องกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในท้องที่ตำบลศรีภูมิ, ช้างม่อย, พระสิงห์, ช้างคลานvและหายยา ยังพบเห็นการดัดแปลงอาคาร โครงการก่อสร้างจำนวนมากเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยืนยัน ทุกโครงการ มีการพิจารณากลั่นกรอง และเป็นไปตามเทศบัญญัติเทศบาลฉบับนี้ที่ประกาศในราชกิจจาเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2558

จากการตรวจสอบ โครงการก่อสร้างที่เกิดขึ้นในเขตคูเมืองชั้นใน นครเชียงใหม่ ในปัจจุบัน มีอาคาร โรงแรมที่พักหลายๆแห่ง เช่น พื้นที่ด้านหลัง รร.ยุพราช ติดกับวัดเชียงมั่น โดยกลุ่มกิจการที่พัก โรงแรม ในพื้นที่ ยังมั่นใจว่า กระแสท่องเที่ยวเชียงใหม่ หลังโรคไวรัสโควิด 19 น่าจะสดใส และคาดหวังมาตรการส่งเสริมไทยเที่ยวไทย ที่น่าจะช่วยเติมสีสันเที่ยวเชียงใหม่ไม่ให้ซบเซากว่านี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น