นักศึกษา ม.แม่โจ้ รับทุนต่อเนื่อง กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ ปี 62 มูลค่า 150,000 บาท

เมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รักษาการแทนรองอธิการบดี ต้อนรับนายสายยัณห์ หงษา ประธานคณะผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ (COO) พร้อมคณะผู้บริหารบริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ้วส์ จำกัด กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในโอกาส เข้ามอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมรองผึ้ง ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ได้แก่
1. นางสาววลารินทร์ ยาวุฒิ ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
2. นายมณฑล เมืองแก้ว ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
3. นายซาบัน คำยุง ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาพืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตร
4. นายบัณฑิต สมจิตร ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
5. นางสาวดารารัตน์ สาลี ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
6. นางสาวศรีบังอร กุลดวงจันทร์ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร
7. นางสาวฐิติมนรัตน์ ชัยสีดา ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์
8. นายธนธัญ ราชตัน ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
9. นางสาวธิดารัตน์ ขะจำปี ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
และ 10. นางสาวลักษมณ กล่อมมิตร ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ

ทั้งนี้ ทุนการศึกษาของกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นทุนการศึกษาต่อเนื่อง ที่ทางบริษัทได้มอบให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตั้งแต่เข้าเรียน จนจบการศึกษา จำนวน ปีละ 10 ทุน ทุนละ 15,000 บาท ซึ่งได้มอบให้กับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน รวมเป็นเงิน 1,200,000 บาท นับเป็นการร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชน จนสามารถจบออกไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพพร้อมรับใช้สังคมต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น