กลุ่ม จ.ภาคเหนือตอนบน 1 ขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจตอบสนองความต้องการปชช. ในพื้นที่

วันนี้ 14 ก.พ.63 ที่ห้องประชุม 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพื่อหารือ และระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาเศรษฐกิจ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ร่วมกัน โดยมีคณะกรรมการร่วมฯ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุม

การประชุมวันนี้มีการติดตามความคืบหน้า โครงการมอเตอร์เวย์เชียงใหม่–เชียงราย การขอรับการสนับสนุนเที่ยวบินกรุงเทพฯ-แม่ฮ่องสอน-กรุงเทพฯ ซึ่งปัจจุบันดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมถึงมีการรายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล จากการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร และการพิจารณาข้อเสนอโครงการ แผนงาน สำหรับเสนอ

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการขับเคลื่อน และพัฒนาเศรษฐกิจ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!