พิธีรับมอบใบสำคัญการสมรสใน “โครงการสานรักการจดทะเบียนสมรส”

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.ได้มีพิธีรับมอบใบสำคัญการสมรสใน “โครงการสานรักการจดทะเบียนสมรส” จัดโดยเครือข่ายอาสาชุมชนเพื่อคนไร้รัฐไร้สัญชาติ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเกิดจากการรวมตัว และเป็นตัวแทนของชาวบ้านที่ประสบปัญหาด้านสถานะและสัญชาติ จากกรณีถูกจำหน่ายรายการทางทะเบียนราษฎร์และการระงับความเคลื่อนไหวทางทะเบียนของสำนักทะเบียนอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จนกระทั่งความร่วมมือระหว่างเครือข่ายฯ สำนักทะเบียนอำเภอแม่แตง และองค์กรเครือข่ายสถานะบุคคล 32 องค์กร เกิดความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา เมื่อปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา

สิทธิการก่อตั้งครอบครัว นับเป็นอีกหนึ่งสิทธิขั้นพื้นฐานที่คนทุกคนพึงมีเสรีภาพในการเข้าถึง แต่ด้วยสถานการณ์ของปัญหาความไร้รัฐไร้สัญชาติในปัจจุบัน ทางเครือข่ายอาสาชุมชนเพื่อคนไร้รัฐไร้สัญชาติอำเภอแม่แตง เล็งเห็นสภาพปัญหาของการขอยื่นจดทะเบียนสมรสของชาติพันธุ์หรือชนกลุ่มน้อยที่ยังเป็นเรื่องยุ่งยากและพบการปฏิเสธบ่อยครั้งเมื่อมีการขอยื่นจดทะเบียนสมรสของชนกลุ่มน้อย ดังนั้นอำเภอแม่แตงและเครือข่ายอาสาชุมชนเพื่อคนไร้รัฐไร้สัญชาติอำเภอแม่แตงจึงได้ร่วมมือกันสร้างโอกาสของสิทธิในการก่อตั้งครอบครัวนี้ และจัดการจดทะเบียนสมรสระหว่างหญิงต่างด้าวตามกลุ่มบัตรหมายเลข 0 หมายเลข 00 และตามพ.ร.บ สัญชาติ มาตรา 38 วรรค 2 อีกทั้งสามารถยื่นขอจดทะเบียนสมรสกับชายซึ่งมีสัญชาติไทย ณ หอประชุมอำเภอแม่แตง

ร่วมแสดงความคิดเห็น