ม.แม่โจ้ ลงนามความร่วมมือ กับสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสมาคมนักเคมีเครื่องสำอางแห่งประเทศไทย ยกระดับผลผลิตทางด้านการเกษตร

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเกษตรสำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการ, ศูนย์ความเป็นเลิศปลาบึกสยามและปลาบึกลูกผสมสยาม และอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และ สมาคมนักเคมีเครื่องสำอางแห่งประเทศไทย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ , ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ และ รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สุรพล นธการกิจกุล นายกสมาคมนักเคมีเครื่องสำอางแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนลงนามของแต่ละฝ่าย และมีตัวแทนสภาเกษตรกรของแต่ละจังหวัดร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคารสำนักงนมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การบันทึกลงนามความร่วมมือในครั้งนี้มีระยะเวลา 5 ปี เพื่อร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนการผลิต การศึกษาวิจัยนวัตกรรมทางด้านการเกษตร อาหาร และเครื่องสำอาง ร่วมผลักดันให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยสู่ภาคเอกชนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำได้อย่างเต็มรูปแบบและยังเป็นการผลักดันบริการวิชาการด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้เกิดประโยชน์และมูลค่าอย่างสูงสุด

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!