ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. นายศรีชัย พรประชาธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนางสุทธิพร สังข์ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผลและคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประเด็นนโยบายการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานทำ และประเด็นนโยบายการผลิตและพัฒนาคนให้ตรงกับความต้องการอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวิศาล วัชรินทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

นายศรีชัย พรประชาธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ มีความก้าวหน้ามากรวมทั้งตอบโจทย์อุตสาหกรรมใหญ่ทางด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งยังมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่สามารถรองรับและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนรวมได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นสถานศึกษาที่สอนอาชีพที่หลากหลายให้แก่ประชาชนทั่วไป และผู้พิการให้สามารถผลิตเครื่องหนัง เพื่อช่วยสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพิ่มการมีงานได้เป็นอย่างดี

และผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการยัง ได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้ 1) เพิ่มเติมนักเรียนให้เรียนสายอาชีวศึกษาให้มากขึ้น 2) เรียนจบอาชีวศึกษาต้องมีงานทำและมีรายได้สูงขึ้น 3) ปรับหลักสูตรที่มีอยู่เดิมโดยเพิ่มเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษบรรจุลงในหลักสูตรให้มากขึ้น และนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในเรื่องการอำนวยความสะดวกตามยุคสมัยในการสร้างรายได้ให้แก่ผู้เรียน และประชาชนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน

ร่วมแสดงความคิดเห็น