ท่องเที่ยวและกีฬาเชียงใหม่ สนับสนุนการลงพื้นที่พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนางปริษา ปานพรหม ให้ความร่วมมือสนับสนุนการการลงพื้นที่ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลประชุม เรื่อง การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563

โดยมี รศ.วรากรณ์ สามโกเศศ เป็นประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลราชการ (อ.ค.ต.ป.) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการขับเคลื่อนภารกิจ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ภายใต้แผนแม่บทประเด็นการท่องเที่ยว ที่มีการดำเนินงาน และบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และประเมินความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่อาจทำให้ภารกิจด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายของประเทศ

รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา อุปสรรค และความเสี่ยงด้านต่าง ๆ แก่ ค.ต.ป. นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายให้กับฝ่ายบริหาร โดยคณะอนุกรรมการฯ จะขอรับทราบประเด็นสำคัญในการดำเนินงาน จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน สถานที่ดำเนินการ จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานรับผิดชอบ จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!