OPEN HOUSE รร.หอพระ “สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาสู่อาชีพ”

วันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดบ้านวิชาการ OPEN HOUSE โรงเรียนหอพระ “สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาสู่อาชีพ” ปีการศึกษา 2562 โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทางวิชาการ และความคิดสร้างสรรค์ด้านวิชาการ กีฬา ศิลป ดนตรี มีการจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้ เพื่อเตรียมสมรรถนะและความถนัดทางสาขาอาชีพ นำไปสู่การตัดสินใจในการศึกษาต่อสู่เป้าหมาย ที่จะประกอบอาชีพของผู้เรียนในอนาคต

ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีการแสดงผลงานทางวิชาการ และความสามารถของนักเรียนใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอดถึงการจัดกิจกรรมข่วงสืบสานภูมิปัญญา กาดหมั้ว และรวมไปถึงการแข่งขันทักษะทางวิชาการต่าง ๆ

พร้อมกันนี้โรงเรียนหอพระ ได้มีการมอบทุนการศึกษาจากชาวต่างชาติ ให้กับนักเรียน จำนวน 15 ทุน โดยมีผู้บริหารและคณะครูบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!