จิตอาสาปลูกฝังอุดมการณ์ อบรมขยายผลแก่เจ้าหน้าที่ 9 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายถนอม กุยแก้ว ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานและร่วมรับฟัง พร้อมทั้งมอบนโยบายให้ผู้เข้ารับการอบรมขยายผลในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

โดยวิทยากรจิตอาสา ประกอยด้วย นายปรีดา พรหมดี ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี ผอ.สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา ร.ต.ต.พิชญนันท์ อนันชัย รอง สว (ป.) กก.ตชด.33 สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ นายหมวดเอกจิรพล สนธิคุณ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ นายอภินันท์ เลาหะกุล ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมผู้ให้การสนับสนุน นายอำนาจ มหายนต์ ปลัดอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายพิษณุ พรมพราย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา มทร.ล้านนา นายจักรินทร์ ชื่นสมบัติ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา มทร.ล้านนา และ พ.ต.อ.อภิชาติ รักพงษ์ ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 วิทยากรจิตอาสาพระราชทาน 904 บรรยายเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย และการเป็นจิตอาสาที่ดี การแนะนำเรื่องการปฏิบัติเป็นจิตอาสา การสาธิตการผูกผ้าพันคอ การสวมหมวก การทำความเคารพ บุคคลท่ามือเปล่า ให้กับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบไปด้วยผู้เข้ารับการอบรมจากเทศบาลตำบลช้างเผือก เทศบาลตำบลป่าแดด เทศบาลตำบลสุเทพ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เทศบาลตำบลท่าศาลา เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เทศบาลตำบลหนองหอย และองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผื่อก จำนวน 120 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น