นร.รร.สันป่าตองวิทยาคมคว้ารางวัล “ชนะเลิศ” การประกวดแกะสลักผักและผลไม้

ขอแสดงความยินดี โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คว้ารางวัล “ชนะเลิศ” การประกวดแกะสลักผักและผลไม้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
๑. เด็กชายสิรภพ ณ เชียงใหม่
๒. เด็กหญิงพิมพ์พิกา ไชยยอง
๓. เด็กหญิงณัฐริยา จันทร์ไชย

รางวัล “รองชนะเลิศ อันดับ ๑” การประกวดแกะสลักผักและผลไม้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๑. นางสาวพิมพ์มาดา เมืองด้วง
๒. นางสาวภาวิดา ใจน้อย
๓. นายพลัฏฐ์ ยาไชยบุญเรือง

งานศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ ๒ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

ทีมงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!