รร.กาวิละวิทยาลัย รับรางวัล EGAT Green Learning Awards 2019

สพม.34 ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน ปี 2562 (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน) และรางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน ปี 2562 (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน) จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในงานพิธีมอบรางวัล EGAT Green Learning Awards 2019 ห้องเรียนสีเขียวมุ่งสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ สร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาด้านพลังงานต่อคนไทย เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมเกษมจาติกวณิช การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นนทบุรี

ร่วมแสดงความคิดเห็น