โรงเรียนสันกำแพง เปิดค่ายการเรียนรู้สะเต็มศึกษา นวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 15 ก.พ. 2563 นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง ได้มอบหมายให้นางสาวณัฎฐา จันสุวรรณกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง กลุ่มบริหารวิชาการ ประธานพิธีเปิดค่ายการเรียนรู้สะเต็มศึกษา นวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ศูนย์ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาหลักสูตรฝึกอบรมสะเต็มศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสันกำแพง ประจำจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสันติ กลิ่นขวัญ ครูโรงเรียนสันกำแพง หัวหน้างานสะเต็มศึกษาเป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดค่ายครั้งนี้

พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียนที่เข้ารับการอบรม ประกอบด้วยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 75 คน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 60 คน และได้รับความร่วมมือจากคณะครูที่รับผิดชอบงานสะเต็มศึกษาปฏิบัติหน้าที่วิทยากรค่ายการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 2 โรงเรียนสันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น