PAGE khomnah รร.พิริยาลัย คว้ารางวัลชมเชยระดับประเทศ wake up Media 4

เมื่อวันที่ 16 กุมพาพันธ์ 2563 ดร.ซัชวิลา สุขเสน ครูชาญการพิเศษ รร.พิริยาลัยจังหวัดแพร่ ครูที่ปรึกษากิจกรรม ได้รับมอบหมายจาก นายเลิศชาย รัตนะ ผอ.รร.พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เผยว่า ตามที่ โครงการ wake up Media 4 เด็กยุคใหม่สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ได้มีได้ไปนำเสนอผลงานในรอบชิงชนะเลิศที่ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร โดยทีม khomnah dhmsohk ของ รร.พิริยาลัยจังหวัดแพร่ ได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศทั้งหมด 12 ทีม

การแข่งขันรอบนี้นักเรียนจะต้องนำเสนองานประมาณ 10 นาที และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ สำหรับกลุ่มของเรา ท่านรองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นมณี ขวัญเมือง และ ท่าน ดร.สุชาติ ปรักทยานนท์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานของทีม khomnah dhmsohk ของ รร.พิริยาลัยจังหวัดแพร่ อยู่สาย 2 ทีมที่ 6 ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลชมเชยได้เงินรางวัล 5,000 บาท ซึ่งจะโอนเข้าบัญชีนักเรียน (เงินรางวัลชมเชย 2,000 บาท เงินค่าดำเนินงานตามโครงการ 3,000 บาท รวมเป็น 5,000 บาท)

การแข่งขันเขียนเพจ (PAGE) ในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดี จากนายเลิศชาย รัตนะ ผอ.รร.พิริยาลัยจังหวัดแพร่ และได้รับกำลังใจจากครูพิริยาลัยทุก ๆ ท่าน จึงประสบความสำเร็จได้ในครั้งนี้ และคิดว่าการที่เราได้ความรู้ในการเขียนเพจ มาก็จะมาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนต่อไปรวมทั้งเป็นการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ในการส่งผลงานในครั้งต่อ ๆ ไปด้วย (การส่งผลงานของเราครั้งนี้เป็นครั้งแรก เป็นการทดลองไปแข่งขันในสนามใหม่ ๆ) ขอขอบคุณทุก ๆ กำลังใจค่ะ รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล 1. นายจิรวัฒน์ โกสินทร์ (คิม) 2. นายณัฐวัฒน์ เทพรักษา (เค้ก) 3. นายธนธรณ์ ปวงจักรทา (ปาลม์) 4. นายศิริพงค์ แสนอุ้ม (เอ) และ 5. นางสาวณัฐนรี ยอดสอน (อิม) ซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนพิริยาลัยชั้น ม. 5/6 ในการส่งผลงานครั้งนี้มี ดร.พัชร์ชิสา สุขเสน เป็นผู้ดูแลการส่งผลงาน และที่สำคัญอย่างยิ่งคือ กำลังใจ

เพจ khomnah ของ รร.พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เนื้อหาในเพจประกอบด้วยโพสต์ให้ความรู้และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำความดี โพสต์ส่งเสริมให้กำลังใจในการทำความดี โพสต์การทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โพสต์ส่งเสริมให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ขอเชิญชวนผู้ปกครองนักเรียน ประชาชนชาวจังหวัดแพร่ไปเข้าชม และให้กำลังใจเพจ khomnah ของ รร.พิริยาลัยจังหวัดแพร่ ได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น