เกษตรวังเหนือ จัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการการเกษตร เริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 63

สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำพื้นที่จังหวัดลำปาง และหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนในจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2563 ร่วมกันเปิดศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้ชุมชนต้นแบบของจังหวัด ขับเคลื่อนนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร เดินหน้าสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ร่วมเรียนรู้วิธีการผลิตสินค้าเกษตรด้วยวิทยาการสมัยใหม่ และพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนตามแบบวิถีชีวิตพอเพียง ภายใต้โครงการ “ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โกโก้คุณภาพ” ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมขึ้น ณ ที่บริเวณศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอวังเหนือ ชุมชนบ้านโป่ง หมู่ที่ 2 ตำบลวังใต้ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร.ท.บำรุง คำไว ปลัดอาวุโสอำเภอวังเหนือ มาเป็นประธานเปิดงาน พร้อมร่วมกับ นางเยาวเรศ ทิฐธรรม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง นำทีมคณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานส่วนราชการในเขตท้องที่อำเภอวังเหนือ รวมถึงเกษตรกรผู้ปลูกโกโก้แปลงใหญ่ และเกษตรกรประชาชนทั่วไปที่สนใจปลูกพืชเศรษฐกิจโกโก้จากชุมชนต่าง ๆ ในเขตท้องที่ทั้ง 8 ตำบลของอำเภอวังเหนือ รวมจำนวนมากกว่า 250 ราย เข้าร่วมในกิจกรรมทำการศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมเกษตรมิติใหม่ การผลิตโกโก้คุณภาพ

ทั้งนี้สำหรับกิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงการดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่เกษตรกรของจังหวัดลำปาง ในการเข้าสู่ฤดูการผลิตใหม่ประจำปี 2563 ทำการรณรงค์ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ได้มีองค์ความรู้ในเรื่องวิธีการปลูกพืชกับการผลิตสินค้าเกษตรทั้งกระบวนการ เพื่อสนองตอบนโยบายรัฐบาลด้านการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรแก้ไขปัญหาเรื่องราคาผลผลิตตกต่ำ เฉพาะอย่างยิ่งในการส่งเสริมให้เกษตรกรได้รู้จักการปลูกพืชเศรษฐกิจใหม่ ทดแทนพืชเศรษฐกิจดั้งเดิมที่มีปัญหาในเรื่องด้านการตลาด โดย “โกโก้” ถือเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่กำลังได้รับความนิยม เนื่องจากราคาผลผลิตเมล็ดแห้งมีราคาสูง และเป็นที่ต้องการของตลาดทั่วโลก เฉพาะในประเทศไทยมีความต้องการเมล็ดโกโก้แห้งสูงถึง 50,000 ตัน/ปี ขณะที่ภายในประเทศสามารถผลิตได้เพียงประมาณ 200 ตัน/ปี เท่านั้น

ซึ่งในส่วนนี้ทางจังหวัดลำปาง จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรต้นแบบบ้านโป่ง ในเขตท้องที่ตำบลวังใต้ อำเภอวังเหนือขึ้น เพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร “โกโก้คุณภาพ” และเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการและการตลาด รวมถึงให้เป็นศูนย์กลางในการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาพัฒนาการเกษตรให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ของแต่ละชุมชนท้องถิ่นภายใต้วิถีแห่งภูมิปัญญา “หลักแห่งความพอเพียง” ตลอดจนเพื่อให้ศูนย์เรียนรู้ ได้เป็นศูนย์บริการทางการเกษตรเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางวิชาการ สร้างกระบวนการเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิตทั้งระบบ

โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้มีการเปิดสถานีฐานการเรียนรู้ 5 ฐาน ให้เกษตรกรได้เข้าศึกษาหาความรู้ เกี่ยวกับวิธีการทำการเกษตรปลูกพืชเศรษฐกิจใหม่ “โกโก้คุณภาพ” ซึ่งได้มีการให้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น เทคนิคการปลูกการปฏิบัติและการดูแลรักษาต้นโกโก้, เทคนิคการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์คุณภาพสูง, การผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์สำหรับโกโก้, เทคนิคการทำน้ำหมักและปุ๋ยยูเรียธรรมชาติ และเทคนิคการเก็บเกี่ยวผลผลิตกับการแปรรูปโกโก้ นอกจากนี้ยังได้มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ จ.ลำปาง ได้มาจัดนิทรรศการให้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ให้ความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีทางนิเวศวิศวกรรมในพื้นที่แปลงเกษตร และการเพาะพันธุ์พืช, สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ให้ความรู้เรื่องการจัดทำบัญชีข้อมูลต้นทุนการผลิต และหน่วยงานด้านชลประทาน ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ เป็นต้น

ตลอดจนในโอกาสนี้ทางศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอวังเหนือ ชุมชนบ้านโป่ง ตำบลวังใต้ ยังได้เป็นตัวแทนในนามกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกโกโก้แปลงใหญ่อำเภอวังเหนือ ทำการลงนามทำ MOU เรื่องการซื้อขายโกโก้คุณภาพผลสุก กับบริษัทมาร์ครินฟาร์ม จำกัด และบริษัทเอเซียโกโก้ไทยแลนด์ จำกัด ด้วย ซึ่งทั้งสองบริษัทได้รับประกันราคาซื้อผลผลิตโกโก้คุณภาพ ปีการผลิต 2563 ไว้ในราคากิโลกรัมละ 8.25 บาท

โดยจากราคารับประกันซื้อดังกล่าว ทำให้เกษตรกรในพื้นที่อำเภอวังเหนือมีความสนใจต้องการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำการเกษตรที่มีอยู่ หันมาปลูกโกโก้พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ เพื่อสร้างรายได้ทดแทน ซึ่งจากการได้สอบถาม นายมนัส มีเมล์ เกษตรกรผู้ปลูกและดูแลต้นโกโก้ ภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ ทำให้ทราบว่า “โกโก้” ถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่น่าสนใจไม่แพ้ “ลำไย” แต่มีความได้เปรียบมากกว่า เนื่องจาก “โกโก้” ปลูกง่าย ราคาดี ผลผลิตเน่าเสียยาก และที่สำคัญเมื่อเติบโตแล้ว “โกโก้” จะสามารถออกผลให้เก็บเกี่ยวได้ตลอดทั้งปี และหากได้รับการดูแลที่ดีก็จะมีอายุยืนยาวสามารถออกผลผลิตได้นานถึง 60 ปี

ร่วมแสดงความคิดเห็น