ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่ “บ้านร่องกล้า”

หมู่บ้านร่องกล้า ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก เป็นชุมชนที่มีการผสมผสานความเป็นอยู่ระหว่างชาวเขาเผ่าม้งและคนไทย ซึ่งมีขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประจำเผ่าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ถึงแม้นในอดีตเคยเป็นมวลชนที่เป็นแนวร่วมของพรรคคอมมิวนิสต์ ซึ่งมีการสู้รบที่รุนแรง แต่ก็เป็นการสู้รบที่อยู่บนพื้นฐานของการเรียกร้องความเป็นธรรม เพื่อให้เกิดความเสมอภาคของความเป็นมนุษย์

ชุมชนบ้านร่องกล้า มีการดำรงชีวิตแบบการทำเกษตรบนพื้นที่สูง โดยมีการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรตลอดมา ตั้งแต่บรรพบุรุษ บนพื้นที่ที่มีความสูงเฉลี่ยจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,400 เมตร และมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 5-20 องศาเซลเซียส ทำให้พื้นที่มีการเพาะปลูกพืชเมืองหนาวจำนวนมาก เช่น ต้นพลับ ต้นท้อ และยังมีพืชผัก เช่น กะหล่ำปลี แครอท และบรอกโคลี เป็นต้น

โดยหมู่บ้านร่องกล้า เป็นชุมชนที่มีพื้นที่อยู่ใจกลางของอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ประมาณ 6,250 ไร่ สำหรับเป็นพื้นที่ทางการเกษตร และมีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ของชุมชนประมาณ 137 ไร่ โดยอยู่ในความดูแลของสำนักงานสงเคราะห์ชาวเขา จังหวัดพิษณุโลก ที่ประกอบไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวจำนวนมาก ทั้งเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ที่มีทั้งพื้นที่จริง สถานที่เกิดเหตุจริง และสามารถเชื่อมต่อกับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของอุทยานภูหินร่องกล้าได้เป็นอย่างดี รวมทั้งยังมีผู้คนที่อยู่ในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์นั้น ยังมีชีวิตอยู่และสามารถเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นั้นได้อยู่ นอกจากนั้นยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจ การเกษตรบนพื้นที่สูง และวัฒนธรรม ประเพณีของชุมชนไทยและม้งที่อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

ปัจจุบัน บ้านร่องกล้าได้อยู่ใจกลางของอุทยานภูหินร่องกล้า เป็นชุมชนที่มีทั้งกลุ่มชนชาติพันธ์ม้ง และคนไทยพื้นเมือง อาศัยอยู่ร่วมกัน ซึ่งในชุมชนมีทั้งประเพณีของชนเผ่าม้ง และคนไทยพื้นเมืองที่อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข อีกทั้งพื้นที่ยังเป็นพื้นที่มีป่าดงดิบ อากาศหนาวเย็นตลอดปี มีวัฒนธรรม ประเพณีชนเผ่าม้ง และคนไทยพื้นเมือง มีวัดป่าภูหินร่องกล้า มีโบถส์คริสต์ มีโรงเรียน พืชและไม้ดอกเมืองหนาว มีสถานที่พักผ่อนสำหรับนักท่องเที่ยว มีเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ มีถ้ำวิทยุ และรอยตีนไดโนเสาร์ มีแม่คะนิ้ง มีดอกซากุระ และมีแปลงกะหล่ำปลีที่ใหญ่มาก

บทความโดย
จักรพงษ์ คำบุญเรือง

ร่วมแสดงความคิดเห็น