ลำปางแจ้ง สถานการณ์น้ำวันนี้ ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา

โดยวันนี้ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานสถานการณ์น้ำสองเขื่อนใหญ่ของจังหวัดลำปาง คือ เขื่อนกิ่วลม ความจุ 106.22 ล้านลบ.ม. ปริมาณน้ำเก็บกัก 54.921 ล้านลบ.ม. (51.70%) ใช้การได้ 50.921 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างฯ 0.538 ล้าน ลบ.ม.3/วัน ปริมาณน้ำระบายออก 0.121 ล้าน ลบ.ม.3/วัน รวมปริมาณการใช้น้ำตั่งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2562 – ปัจจุบัน เพื่อการอุปโภค-บริโภค 1.71 ล้าน ลบ.ม. คงเหลือ 3.41 ล้าน ลบ.ม. เพื่อการเกษตร 14.07 ล้าน ลบ.ม. คงเหลือ 17.03 ล้าน ลบ.ม. เพื่อรักษาระบบนิเวศน์ 9.48 ล้าน ลบ.ม. คงเหลือ 10.80 ล้าน ลบ.ม. เพื่ออื่น ๆ 6.56 ล้าน ลบ.ม. คงเหลือ 20.78 ล้าน ลบ.ม.

เขื่อนกิ่วคอหมา ความจุ 170.29 ล้านลบ.ม. ปริมาณน้ำเก็บกัก 85.930 ล้านลบ.ม. (50.46%) ใช้การได้ 79.930 ล้านลบ.ม. น้ำปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างฯ 0.00 ล้าน ลบ.ม.3/วัน ปริมาณน้ำระบายออก 0.552 ล้าน ลบ.ม.3/วัน รวมปริมาณการ ใช้น้ำตั่งแต่วันที่ 29 พ.ย 2562 – ปัจจุบัน เพื่อการอุปโภค-บริโภค 0.337 ล้าน ลบ.ม. คงเหลือ 0.163 ล้าน ลบ.ม. เพื่อการเกษตร 6.017 ล้าน ลบ.ม. คงเหลือ 4.883 ล้าน ลบ.ม. เพื่อรักษาระบบนิเวศน์ 8.130 ล้าน ลบ.ม. คงเหลือ 6.870 ล้าน ลบ.ม. เพื่ออื่น ๆ 7.669 ล้าน ลบ.ม. คงเหลือ 21.551 ล้าน ลบ.ม.

ร่วมแสดงความคิดเห็น