ปกครอง กศน.สาธารณสุข เปิดเกมส์รุกสกัดไวรัสโคโรนา และเตรียมพร้อมสกัดไฟป่าหมอกควัน

เมื่อวันที่ 17 ก.พ.2563 นายอาผ่า จ่วยลือ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 19 ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เป็นประธานเปิดการอบรมฯ บูรณาการแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพไวรัสโคโรนาและไฟป่าหมอกควัน ประจำปี 2563 โดยร่วมกับ นายนพกร มณีจันสุข ครู ศศช.บ้านห้วยมะขามป้อม จัดอบรมให้ความรู้ประชาชนทุกครัวเรือนเพื่อเป็นเกราะป้องกันภัยคุกคามสุขภาพเกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา ที่กำลังระบาดหนักและผลกระทบจากหมอกควันไฟป่า ปี 2563 เน้นทักษะการปฏิบัติตัว รู้เท่าทัน และเตรียมพร้อมดูแลผู้อื่น ในกลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง เด็กเล็ก และคนพิการ มีการสาธิตทำหน้ากากอนามัยด้วยวัสดุผ้าอย่างง่าย ที่หาได้ในชุมชน การเตรียมพร้อม เฝ้าระวังอาการต่าง ๆ โดยได้รับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นวิทยากรให้ความรู้จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สรวย

ต่อมาในวันเดียวกัน ได้จัดชุดปฏิบัติการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาไฟป่าชุมชน ตามข้อสั่งการของ นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอแม่สรวย พร้อมครู ศศช. ออกจัดทำแนวกันไฟ เพื่อป้องกันเหตุไฟป่าไหม้ลุกลามสู่ชุมชน และมีชุดปฏิบัติการลาดตระเวณเคลื่อนที่เร็ว ออกตรวจตราแนวเขตพื้นที่เสี่ยง หากมีเหตุจะได้แจ้งยังชุดปฏิบัติงานเพื่อออกดับไฟต่อไป ทั้งนี้ได้มีการเตรียมทุกสรรพกำลังให้พร้อมทั้งบุคลากร อุปกรณ์ดับไฟป่าต่าง ๆ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก อบต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น