จัดสรรภาษี “อมก๋อย” ยังได้น้อยสุดในเชียงใหม่อีกปี

จ.เชียงใหม่แจ้งว่า การจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะจากเงินรายได้ของสำนักงานที่ดิน จ.เชียงใหม่ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 210 แห่ง ในเชียงใหม่ ล่าสุด (ช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2562) ภาษีธุรกิจเฉพาะของกรมสรรพากร กรณีผู้ประกอบการที่อยู่ในจังหวัดนอกเขตกรุงเทพฯ ได้ยื่นแสดงแบบรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้ อปท. ประจำเดือนภาษีตุลาคม-พฤศจิกายน 2562 และภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะของสำนักสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 ในช่วงเดียวกัน รวมทั้งสิ้น 18,081,253.12 บาท ได้จัดสรรโอนเข้าบัญชี 210 อปท.ในเชียงใหม่ทุกแห่งแล้ว

การจัดสรรภาษีดังกล่าวให้อปท. คิดคำนวณจากฐานประชากร 1,746,547 คน เฉลี่ยเงินจัดสรรคนละ 10.35 บาท จากวงเงินกว่า 18 ล้านบาท ตามสูตรคำนวณที่ได้รับจัดสรรมากสุดยังเป็น เทศบาลนครเชียงใหม่ 1,342,894.20 บาท จำนวนประชากรที่มี 129,716 คน

ทั้งนี้การจัดสรรภาษีได้น้อยสุดยังคงเป็น ทต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จำนวนเพียง 11,977 บาท จากประชากรที่มี 1,157 คน ตามด้วย อบต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด 18,624 บาท และอบต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง 18,945 บาท

ปลัดท้องถิ่น รักษาการผู้บริหารท้องถิ่น ในเขตเมือง เชียงใหม่ กล่าวว่า ภาษีธุรกิจเฉพาะ ซึ่งกิจการที่ต้องมีหน้าที่เสียภาษีนี้ ไม่ว่าจะสถาบันการเงิน แต่ก็จะมียกเว้นธนาคารของรัฐ, ธุรกิจต่าง ๆ กระทั่ง การขายอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งภาษีแต่ละส่วนที่ อปท.ได้รับจัดสรร รวมถึงจัดเก็บตามภารกิจ หน้าที่ เช่น ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างที่ผ่อนผันไปสิงหาคมนี้

บรรดา อปท.เล็ก ๆ ในอำเภอห่างไกล หากไม่มีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เข้ามาเติม แทบไม่สามารถพัฒนาท้องถิ่นได้มาก เนื่องจากงบประจำที่ต้องใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน รายจ่ายอื่น ๆ ทั้งสาธารณูปโภค เงินแต่ละประเภทในหมวดรายจ่าย อปท.

ดังนั้นการถ่ายโอนภารกิจ ให้อปท.ในแต่ละด้าน ต้องจัดสรรงบมาพร้อมบุคลากร และการเพิ่มศักยภาพ อปท. ควรเป็นไปในรูปแบบ พื้นที่ขาดโอกาส ต้องพิจารณางบพัฒนา กระจายอย่างเป็นธรรม เพราะปัจจุบัน อปท. ในเขตเมืองพื้นที่มีความพร้อมมากกว่า อปท.ชายขอบ ถิ่นทุรกันดาร ยิ่งสะท้อนภาพความเหลื่อมล้ำ แตกต่างกันยิ่งขึ้น แม้กระทั่งภาษีที่ได้รับเกือบทุกรายการ อปท.เล็ก ๆ งบน้อย ต้องการงบพัฒนาก็ยิ่งได้น้อย

ร่วมแสดงความคิดเห็น