ว.พยาบาลแพร่ ร่วมมือ รร.อนุบาลแพร่ จัดกิจกรรม “ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันการติดเชื้อ”

ผู้สื่อข่าวรายงานมาว่าเมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 17 กุมภวพันธ์ 2563 ที่โรงเรียนอนุบาลแพร่ จ.แพร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 (สพป.แพร่ เขต 1) นายวิทูรย์ สินธุวงศ์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลแพร่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาการด้านร่างกาย และการป้องกันการติดเชื้อ” ระดับก่อนประถมศึกษา ครั้งที่ 2 โดยมีนางจุฬาวรี ชัยวงค์นาคพันธ์ รองผู้อำนวยการด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่ กล่าวรายงานว่า

“เนื่องจากในปัจจุบันการปฏิรูปการศึกษาได้ปฏิรูปไปสู่การส่งเสริมสุขภาพเป็นกิจกรรมที่สำคัญและจำเป็นมากในโรงเรียน การรักษาสุขภาพ การป้องกันที่ภาวะเสี่ยงต่อโรค มีความสำคัญยิ่งสำหรับชีวิตคน ถ้าบุคคลมีสุขภาพดี จะเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยจะต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดตั้งแต่วัยเด็ก เด็กต้องมีสุขภาพดี สมบูรณ์ แข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ การศึกษาที่สมบูรณ์ ควรมีการออกกำลังกาย มีสุขนิสัยที่ดี และการป้องกันภาวะที่เสี่ยงต่อโรคควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอน ทางวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่ โดยมี ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม เป็นผู้อำนวยการ เล็งเห็นความสำคัญที่จะส่งเสริมสุขภาพ”

จึงได้ร่วมมือจัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย ระดับก่อนประถมศึกษาร่วมกันกับโรงเรียนอนุบาลแพร่ โดยสนับสนุนและให้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งผลให้การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลแพร่ มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น การจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโรงเรียนอนุบาลแพร่ วิทยากรจากคณาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ ชั้นปีที่ 2 จำนวน 54 คน

โดยดำเนินการจัดกิจกรรมตามฐานต่าง ๆ จำนวน 5 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ ฐานที่ 1 ฐานพัฒนาการและการเจริญเติบโต ฐานที่ 2 ฐานส่งเสริมสุขภาพอนามัย (ฟัน) ฐานที่ 3 ฐานการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ฐานที่ 4 ฐาน ป้องกันโรคติดเชื้อ (ล้างมือ) และฐานที่ 5 ฐานโภชนาการ มีนักเรียนระดับปฐมวัยที่โรงเรียนอนุบาลแพร่ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 280 คน หลังจากพิธีเปิดแล้ว มีการจัดกิจกรรมทั้งให้ความรู้ สาธิตและปฏิบัติจริงตามฐานต่าง ๆ ทั้ง 5 ฐาน เป็นที่ชื่นของของนักเรียนอนุบาลแพร่ เพราะได้ปฏิบัติจริง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!