อบจ.แพร่ จัดโครงการค่ายวิชาการสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการค่ายวิชาการสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยมีนายกองธรรม นวเลิศเมธี ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย กล่าวรายงานว่า การจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เกิดความตื่นตัวในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ พร้อมกับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการจัดเรียนรู้ที่มีความหลากหลายและตรงตามความต้องการของผู้เรียน เพื่อส่งเสริมการจัดเรียนรู้ให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น และมาตรฐานชาติ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 139 คน ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!